Legislativa

Právo na zaplacení ceny a stanovení ceny podle smlouvy

Jak je z našeho textu zřejmé, velmi bude záležet na vhodném smluvním ujednání. Význam vhodného smluvního ujednání ve smlouvě o dílo vyplývá ze široké smluvní volnosti, kterou zákon umožňuje a ze skutečnosti, že dílčí okruhy problémů zákoník neřeší a ponechává je smluvním partnerům k jejich volbě a také plyne z různorodosti možných děl a jejich účelů.

PRÁVO NA ZAPLACENÍ CENY

Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení. Zhotoviteli a objednateli je umožněno, aby si sjednali placení zálohy. Pokud tak neučinili a jde o dílo buď se značnými náklady nebo takové dílo, které se provádí po částech, může zhotovitel požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. Lze to realizovat mj. i tak, že se měsíčně sepíšou tzv. zjišťovací protokoly či soupisy provedených prací, na základě, kterých se část odměny uhradí.

V otázkách placení je možno široce využít smluvní volnosti. Lze dohodnout placení záloh, vystavování dílčích faktur, příp. zda se bude vůbec fakturovat. Pokud by došlo k dohodě o provádění fakturace, je vhodné dohodnout lhůty pro vystavení faktury (faktur), náležitosti faktur, lhůty splatnosti, sankce (smluvní pokuty při nedodržení některého ujednání) a výši úroku pro případ pozdní úhrady.

Pro případ, že by objednatel zmařil provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli podle § 2613 občan. zák. cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil. Jde o obdobné řešení, které bylo dříve v obchodním zákoníku.

Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy podle § 2614 občan. zák. na omezení rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Ustanovení § 2614 přináší řešení obdobné ustanovení § 549 obchodního zákoníku. Určuje se, že dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení díla (§ 549 počítal nejen s omezením, ale i s rozšířením a změnou díla) a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným provedením díla.

I když se hovoří jen o omezení rozsahu díla, bude podle našeho názoru vhodné volit obdobné řešení i pro dohodnuté rozšíření nebo změnu díla. I zde se použije stejných kritérií. Je však třeba to ujednat smluvně, když tyto situace zákon neupravuje.

Vzhledem k tomu, že dochází ke změnám u dodávek staveb pravidelně, ujednání o tzv. vícepracích (práce reagující na změny) bývá obvyklou součástí smluv a čím pečlivější ujednání jsou, tím více budoucích nedorozumění se preventivně eliminuje.

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*