Podmínky služby placeného obsahu

1. OBSAH A PARAMETRY SLUŽBY

1.1. Služba placeného obsahu STAVITEL.CZ (dále jen „Služba“) obsahuje:
Přístup do placené zóny na stránce www.stavitel.cz
Placená zóna obsahuje:
a1) obsah, přístupný výlučně pro uživatele placené zóny
a2) PDF archiv časopisu Stavitel

1.2. Přístup ke Službě je geograficky omezen na území České republiky a Slovenska z důvodu variabilní výše poštovních poplatků spojených se zasláním tištěného časopisu (pokud máte zájem zasílat časopisy do jiného regionu napište na mail: info@bmone.cz), tím není dotčeno omezení nebo vyloučení přístupu ke Službě podle čl. 3 těchto podmínek. Uživatel Služby (dále jen „Uživatel“) není oprávněn převést své právo na přístup ke Službě na jinou osobu. Uživatel nebude užívat jakékoli prostředky pro změnu parametrů Služby, které jsou stanoveny jejím Poskytovatelem.

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Ceny Služby jsou uvedeny v rozhraní pro její objednávku.

2.2. Služba je poskytována na bázi předplatného, tj. po uplynutí období, na které je Služba uhrazena, dochází k automatickému prodloužení Služby vždy o stejnou dobu, na kterou byla Služba uhrazena, a to i opakovaně. Uživatel má kdykoli možnost ve svém profilu na stránce www.stavitel.cz prodloužení Služby zakázat. V takovém případě je poskytování Služby ukončeno uplynutím aktuálního období, na které je Služby uhrazena.

2.3. Platba za Službu je prováděna opakovaně, vždy za období, na které byla Služba automaticky prodloužena. Platba je prováděna automaticky prostřednictvím platebního systému společnosti GoPay s.r.o. Maximální výše jedné platby odpovídá aktuální ceně Služby za období, na které byla objednána nebo prodloužena. Výše platby je fixní s výjimkou změny ceny stanovené Poskytovatelem a uveřejněné na stránce www.stavitel.cz.

2.4. S výjimkou prvé platby, která je placena před zahájením poskytování Služby, jsou ostatní platby prováděny automaticky vždy k 1. dni období, o které bylo poskytování Služby prodlouženo. Souhlas s opakovanými platbami za Službu a její prodloužení vyjadřuje uživatel odkliknutím při objednávce služby. Úvodní informace o platbě spojené s automatickým prodlužováním Služby, jakož i jakékoli informace týkající se změny této platby budou zasílány uživatelům na e-mailovou adresu uvedenou při objednání Služby.

3. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE

3.1. Poskytovatel neodpovídá za
a) jakékoli neposkytnutí Služby či její výpadek způsobený hardwarovým nebo softwarovým vybavením Uživatele nebo jeho neexistujícím nebo nedostatečným přístupem k internetu
b) jakékoli neposkytnutí Služby či její výpadek způsobený funkcí nebo poruchou veřejné sítě elektronických komunikací nebo jiné obdobné sítě umožňující připojení na internet
c) jakékoli neposkytnutí Služby z důvodu neoprávněného přístupu jiné osoby ke Službě v důsledku využití identifikačních nebo jiných údajů Uživatele
d) jakoukoli škodu na straně Uživatele nebo jiné osoby/osob vzniklé v důsledku neposkytnutí nebo neúplného poskytnutí služby
e) jakoukoli škodu vzniklou působením počítačového viru, trojského koně, malware a jiného obdobného druhu softwaru

3.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo přerušit poskytování Služby po dobu nezbytně nutné nebo předem ohlášené údržby hardware, software nebo jiných komponentů potřebných pro poskytování Služby.

3.3. Pokud bude v rámci Služby publikována informace obsahující názor, prognózu nebo úvahu redakce, konkrétní fyzické osoby (včetně, nikoli však výlučně poradců zaměřených na konkrétní obor), právnické osoby nebo jakékoli jiné osoby, nepředstavuje tato publikace pokyn, doporučení nebo radu Uživateli a Uživatelé nejsou žádným způsobem vyzýváni k jejich respektování, ani nepředstavuje nabídku na poskytnutí jakékoli služby nebo na realizaci jakéhokoli obchodu. Takto publikované informace jsou adresovány široké veřejnosti a neberou v potaz osobní ani ekonomickou situaci, záměry a očekávání konkrétních Uživatelů a nemohou samy o sobě, ani ve spojení s jinými informacemi publikovanými v rámci Služby být podkladem pro kvalifikované rozhodnutí Uživatele nebo jakékoli jiné osoby a nemohou nahradit vlastní úvahu nebo konzultaci s odborníkem v dané oblasti. Takto publikované informace se zpravidla vztahují k situaci v místě a čase, kdy byly publikovány a Poskytovatel není povinen je aktualizovat nebo měnit v souvislosti se změnou okolností ani z jakéhokoli jiného důvodu. Poskytovatel neodpovídá za škodu ani za jakoukoli jinou ztrátu způsobenou jednáním Uživatele nebo jakékoli jiné osoby na základě publikované informace.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1. Právní vztahy vzniklé při poskytování Služby Poskytovatelem a užívání Služby Uživatelem a v souvislosti s nimi se řídí:

v případě jejich rozporu má přednost ten dokument, který je uveden jako dřívější v pořadí. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s poskytováním nebo užíváním Služby jsou příslušné české soudy. Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, internetová adresa adr.coi.cz.

4.2. Poskytovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky služby placeného obsahu stavitel.cz. Informaci o takovéto změně bude publikovat na internetové stránce, na které je poskytována Služba, nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti změny.

4.3. Poskytovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit poskytování Služby. V případě ukončení poskytování Služby před uplynutím období, na které byla Uživatelem uhrazena, bude příslušnému Uživateli vrácena poměrná část ceny za Službu podle doby, po kterou byla Služba v aktuálním období poskytována.

4.4. Po skončení poskytování Služby ztrácí Uživatel přístup k veškerému obsahu, který mu byl v rámci Služby zpřístupněn.

Poskytovatelem Služby je společnost Business Media One, s.r.o. se sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 03589552, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234179