Podmínky pro poskytování placeného obsahu společnosti Business Media One, s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky) jsou vypracovány společností Business Media One, s.r.o. se sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 03589552, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234179 (dále jen Poskytovatel) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Upravují podmínky, předpoklady, práva a povinnosti, za kterých Poskytovatel poskytuje obsah (dále jen Digitální obsah) pro počítače, tablety, smartphony a jiná podobná koncová zařízení (dále jen Koncová zařízení) zpřístupňovaný prostřednictvím internetových stránek provozovaných Poskytovatelem (dále jen Internetové stránky) nebo prostřednictvím aplikací provozovaných Poskytovatelem (dále jen Aplikace), pokud v konkrétním případě zvláštní podmínky vztahující se k příslušnému Digitálnímu obsahu nebo službě (dále jen Podmínky služby) nestanoví jinak. Pokud není v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, rozumí se Digitálním obsahem také služby, které s ním souvisejí.

1.2. Podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při koupi Digitálního obsahu na základě licenční nebo jiné obdobné smlouvy (dále jen Smlouva) uzavřené mezi Poskytovatelem a uživatelem příslušného Koncového zařízení (dále jen Uživatel) prostřednictvím příslušného rozhraní umístěného na Internetové stránce nebo v Aplikaci provozované Poskytovatelem (dále jen Rozhraní). Pro nákup Digitálního obsahu je nezbytné provést registraci v souladu s Podmínkami pro užívání služby informační společnosti vydanými Poskytovatelem.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace Digitálního obsahu na Internetových stránkách a v Aplikacích provozovaných Poskytovatelem a v Rozhraní má informativní povahu. Poskytovatel tudíž není povinen uzavřít příslušnou Smlouvu ohledně tohoto Digitálního obsahu. Použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku je vyloučeno.

2.2. Rozhraní obsahuje informace o Digitálním obsahu a jeho ceně včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele změnit cenu Digitálního obsahu s účinností od zobrazení nové ceny v Rozhraní. Pro konkrétní Smlouvu je závazná ta cena, která byla v Rozhraní zobrazena při jejím uzavření.2.3. Pro objednání Digitálního obsahu (návrh na uzavření Smlouvy) vyplní Uživatel objednávkový formulář (dále jen Objednávka) v Rozhraní. Objednávka obsahuje zejména informace o objednávaném Digitálním obsahu a o způsobu úhrady ceny za Digitální obsah. Vyplněnou Objednávku zašle Uživatel Poskytovateli. Smlouva je uzavřena potvrzením přijetí Objednávky ze strany Poskytovatele zaslaným na e-mail Uživatele.

2.4. Před zasláním Objednávky Poskytovateli je Uživatel povinen zkontrolovat veškeré jím uváděné údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné a Poskytovatel nemá povinnost tyto ověřovat či přezkoumávat. Náklady vzniklé Uživateli na komunikaci při uzavírání Smlouvy hradí Uživatel.

2.5. Cenu Digitálního obsahu může Uživatel Poskytovateli uhradit následujícími způsoby:
a) prostřednictvím platebního systému společnosti GoPay s.r.o.
b) prostřednictvím platební SMS zprávy.

2.6. Požádá-li o to Uživatel, vystaví Poskytovatel Uživateli daňový doklad (fakturu), který zašle v elektronické podobě na e-mailovou adresu Uživatele.

2.7. Digitální obsah bude Uživateli zpřístupněn a/nebo služba spojená s digitálním obsahem bude Uživateli poskytnuta bezprostředně po připsání celé ceny uhrazené Uživatelem na účet Poskytovatele.

2.8. Uživatel nabývá licenci k Digitálnímu obsahu jeho zpřístupněním ze strany Poskytovatele v souladu s Podmínkami.

3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

3.1. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Digitální obsah bude takto zpřístupněn anebo služba spojená s digitálním obsahem bude Uživateli poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení Uživatele coby spotřebitele od Smlouvy.

3.2. Uživatel bere na vědomí, že
a) podle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy o poskytování služby spojené s Digitálním obsahem, pokud služba byla poskytnuta s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
b) podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže Uživatel odstoupit od Smlouvy o dodání Digitálního obsahu, pokud Digitální obsah nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3.3. Pokud se nejedná o případ, kdy nelze podle Podmínek či právních předpisů od Smlouvy odstoupit, má Uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od dodání Digitálního obsahu nebo poskytnutí služby spojené s Digitálním obsahem. Odstoupení od Smlouvy musí být v takovém případě odesláno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Uživatel odstoupit od Smlouvy zasláním e-mailu na adresu info@bmone.cz, nebo zasláním písemného odstoupení na adresu sídla Poskytovatele. V takových případech musí Uživatel výslovně uvést, že odstupuje od Smlouvy a sdělit číslo objednávky.

3.4. V případě odstoupení od Smlouvy podle odst. .3.3 tohoto článku Smlouva od počátku ruší. Poskytovatel bezodkladně ukončí poskytování služby spojené s Digitálním obsahem Uživateli, případně Uživateli znepřístupní Digitální obsah.

3.5. V případě řádného odstoupení od smlouvy v souladu s těmito Podmínkami vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Uživatele prostřednictvím platební brány GoPay do čtrnácti dnů od doručení odstoupení, a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Uživatele přijal. V případě platby provedené přes SMS bude způsob vrácení peněžních prostředků domluven s Uživatelem individuálně.

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. 2. Pro uplatnění reklamace v případě vadného poskytnutí služby spojené s Digitálním obsahem nebo vady Digitálního obsahu je Uživatel povinen uplatnit reklamaci zasláním e-mailu na adresu info@bmone.cz, nebo zasláním písemného oznámení na adresu sídla Poskytovatele. Při uplatnění reklamace musí Uživatel mimo jiné srozumitelně uvést číslo objednávky a důvod reklamace (konkretizovat vadu či vadné plnění nebo specifikovat, jak se vada projevuje).

4.3. Reklamaci lze uplatnit v případě, že se vada projeví v době dvaceti čtyř měsíců od dodání Digitálního obsahu nebo poskytnutí služby spojené s Digitálním obsahem (v případě pochybnosti je rozhodující datum zahájení poskytování služby).

4.4. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího doručení Poskytovateli, je-li to technicky možné. O způsobu vyřízení reklamace bude Uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou u jeho uživatelského účtu.

4.5. Za vadu se nepovažuje ukončení poskytování Digitálního obsahu nebo služby spojené s Digitálním obsahem v souladu s Podmínkami, zejména v případě, kdy jsou poskytovány po předem stanovené období nebo časové omezení vyplývá z jejich povahy nebo z Podmínek služby. Za vadu se rovněž nepovažuje, pokud Digitální obsah nebo služba spojená s Digitálním obsahem nemohou být zobrazeny nebo jinak použity na Koncovém zařízení z důvodu jejich nekompatibility s programovým vybavením Koncového zařízení nebo z důvodu ukončení podpory příslušného softwarového vybavení ze strany jeho poskytovatele nebo provozovatele.

5. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

5.1. Při poskytování Digitálního obsahu zpracovává Poskytovatel osobní údaje Uživatele za podmínek uvedených v Informaci o ochraně osobních údajů.

5.2. Uživatel bere na vědomí, že pro poskytnutí Digitálního obsahu může být nezbytné uložení tzv. cookies do jeho Koncového zařízení.

5.3. Údaje uvedené Uživatelem považuje Poskytovatel za správné a není povinen tyto jakkoli ověřovat či prověřovat.

6. MARKETINGOVÉ AKCE

6.1. Marketingovými akcemi se rozumí nabídka a poskytnutí zvláštního plnění (dárky, slevy, nebo jiné benefity) Uživateli v souladu s pravidly příslušné marketingové akce. Marketingové akce se sestávají z:
a) zvláštního plnění poskytovaného pouze novým Uživatelům (nikoliv již existujícím Uživatelům) při uzavření Smlouvy na poskytnutí Digitálního obsahu příslušného titulu minimálně na dobu 1 (jednoho) roku a při zaplacení celkové ceny za Digitální obsah, není-li v pravidlech takové akce stanoveno jinak (dále jen „Dárek k Digitálnímu obsahu“),
b) jiného zvýhodněného plnění poskytovaného všem Uživatelům, není-li v pravidlech takové akce stanoveno jinak (dále jen „Výhody“).
Společně jsou Dárky k Digitálnímu obsahu a Výhody označeny jako Marketingové akce.

6.2. Pravidla Marketingové akce jsou dostupná buď na příslušné Internetové stránce či v Aplikaci, které se Marketingová akce týká, nebo budou uvedena (a to i formou odkazu) v obchodním sdělení zaslaném konkrétnímu Uživateli nebo jiné osobě (v případě, že Poskytovatel je oprávněn ji takové obchodní sdělení poslat). Pravidla Marketingové akce musí určit mimo jiné podmínku, kterou je třeba splnit pro získání plnění, termín pro její splnění, poskytované plnění a případné vymezení okruhu osob, kterých se marketingová akce týká.

6.3. V rámci akce Dárek k Digitálnímu obsahu je jeden Uživatel v rámci jednoho svého účtu oprávněn objednat maximálně 1 x Digitální obsah téhož titulu. Uživatel nemůže využít akce Dárek k Digitálnímu obsahu, pokud již je Uživatelem Digitálního obsahu titulu, k němuž se daná akce váže (není-li v pravidlech takové akce stanoveno jinak), nebo během předcházejících tří měsíců byla ukončena Smlouva Uživatele z téhož účtu Uživatele. V takovém případě je Digitální obsah řádně objednán, avšak podmínky v rámci akce Dárek k Digitálnímu obsahu příslušného titulu se na něj nevztahují. V případě pochybností si Poskytovatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nového Uživatele splňující nárok na poskytnutí Dárku k Digitálnímu obsahu, či nikoliv. Smlouvu uzavřenou, rozšířenou nebo prodlouženou v rámci akce Dárku k Digitálnímu obsahu nelze ukončit ze strany Uživatele před uplynutím doby, na kterou je uzavřena resp. prodloužena.

6.4. Marketingové akce jsou platné pouze pro území České republiky. Poskytovatel neposkytuje plnění v rámci Marketingových akcí (včetně slev) mimo území České republiky. Povinnost Poskytovatele poskytnout plnění v rámci Marketingové akce zaniká v případě, kdy Uživatel poruší podmínky stanovené pro jeho poskytnutí v rámci konkrétní Marketingové akce. V případě pochybností si Poskytovatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda došlo k řádnému splnění podmínek pro získání plnění v rámci Marketingové akce.

6.5. Pokud je plněním v rámci Marketingové věc, je odesílána na adresu Uživatele (tj. na adresu Uživatele, kterou Poskytovatel oprávněně eviduje nebo kterou Poskytovateli Uživatel sdělil pro poskytnutí plnění). Plnění bude odesláno buď jako poštovní zásilka nebo kurýrní službou. Poskytovatel zasílá plnění zpravidla do 8ti týdnů od splnění podmínky pro jeho získání. Pokud se odeslané plnění vrátí z adresy pro doručení zpět Poskytovateli jako nedoručené, bude poskytnuto pouze na základě žádosti Uživatele, přičemž náklady spojené s opětovným doručením resp. poskytnutím může nést Uživatel.

6.6. V případě, že v rámci konkrétní Marketingové akce není již stanovené plnění k dispozici, vyhrazuje si Poskytovatel právo poskytnout Uživateli náhradní plnění ve srovnatelné hodnotě.

6.7. Plnění v rámci Marketingové akce není prodávaným zbožím, a proto není Poskytovatelem fakturováno. Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku na toto plnění, s výjimkou případů, kdy je záruka výslovně Poskytovatelem uvedena. Při případné reklamaci plnění Poskytovatel vyžaduje původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele plnění. Uživatel bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli plnění.

7. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije taková platná právní úprava, jejíž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

7.2 Veškerá oznámení mohou být Uživateli doručována na jeho elektronickou adresu. Smlouva včetně Podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě.

7.3. Pokud Smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že Smlouva i právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem, a že pro rozhodování sporů vyplývajících ze Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

7.4. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Digitálního obsahu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, internetová adresa adr.coi.cz.

7.5. Poskytovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Internetových stránkách a v Aplikacích nejpozději 14 dnů před nabytím účinnosti změny.

7. 6. Kontaktní telefonní číslo +420 225 351 111, kontaktní e-mailová adresa info@bmone.cz

7.7. Toto znění Podmínek je účinné od 1 1. 2021.