Pravidla pro používání služby

Business Media One, s.r.o.
se sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 03589552
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234179

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato Pravidla pro používání služeb společnosti (dále jako „Tato pravidla“) jsou obchodními podmínkami upravujícími přístup k obsahu a službám (dále jen „Služba“) na internetových stránkách (dále jen „Internetové stránky“) a v aplikacích (dále jen „Aplikace“) provozovaných obchodní společností Business Media One, s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 03589552, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234179 (dále jen „Poskytovatel“).

1.2. Tato pravidla se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu čerpat služby od Poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2. ZPŮSOB A PODMÍNKY REGISTRACE

2.1. Uživatel Služby (dále jen „Uživatel“) získá registrací do Služby na Internetových stránkách nebo v Aplikaci přístup k těm jejich částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí Poskytovatele registrací podmíněny. Pro užívání některých částí Služby může být Poskytovatelem požadováno splnění dalších podmínek (např. u Placeného obsahu).

2.2. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele do Služby stanoví Poskytovatel. Poskytovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup do Služby měnit.

2.3. Registrace se vztahuje současně na všechny Internetové stránky a na ty Aplikace, které využívají pro registraci shodné rozhraní s Internetovými stránkami, tj. registrací získá Uživatel přístup ke všem Internetovým stránkám a dále k výše uvedeným Aplikacím v rozsahu, ve kterém jsou podmíněny registrací, s výjimkou těch částí, ke kterým je pro získání přístupu nutné splnit další podmínku stanovenou Poskytovatelem. Některé Aplikace mají samostatnou registraci, v takovém případě se na ně registrace podle tohoto odstavce nevztahuje.

2.4. Poskytovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup Uživatele ke Službě na základě jeho registrace v případě, že registrovaný Uživatel poruší při užívání Internetové stránky nebo Aplikace ustanovení těchto podmínek nebo právní předpisy, podmínky soutěže, aukce, online hry nebo jiné akce pořádané na Internetové stránce nebo v Aplikaci, nebo pokud má Poskytovatel důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele užívá kromě Uživatele ještě další osoba. V případech uvedených v tomto odstavci nevzniká nárok na vrácení ani poměrné části předplatného a ani nárok na náhradu škody či na jiné plnění.

3. PLACENÝ OBSAH

3.1. Některé Internetové stránky a Aplikace obsahují kromě volně přístupného obsahu rovněž obsah, který je přístupný pouze registrovaným Uživatelům po splnění podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku (dále jen „Placený obsah“).

3.2. Placený obsah je tvořen obsahem, který je jako Placený obsah na Internetových stránkách nebo v Aplikacích označen a publikován. Poskytovatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení zpřístupňovat položky Placeného obsahu i mimo Placený obsah.

3.3. Placený obsah bude registrovaným Uživatelům zpřístupněn po splnění některé z níže uvedených podmínek:
3.3.1. po úhradě platby za jeho zpřístupnění (na dobu, na kterou byla platba uhrazena)
3.3.2. po splnění jiné podmínky stanovené Poskytovatelem a uvedené v podmínkách pro poskytnutí příslušného Placeného obsahu.

3.4. Samotná registrace nezakládá právo Uživatele na přístup k Placenému obsahu.

3.5. Placený obsah bude zpřístupněn bez zbytečného odkladu po:
3.5.1. evidenci platby za zpřístupnění placeného obsahu v systému Poskytovatelem určeného pro příjem plateb
3.5.2. evidenci splnění jiné podmínky stanovené Poskytovatelem uvedené v podmínkách pro poskytnutí příslušného Placeného obsahu.

3.6. Poskytovatel je oprávněn měnit rozsah Placeného obsahu, jakož i ukončit nebo přerušit jeho poskytování.

4. AKTIVNÍ ÚČAST UŽIVATELE – ÚČAST NA DISKUZÍCH A KOMENTÁŘÍCH

4.1. V případě, že Poskytovatel umožní vedení diskuse Uživatelů v rámci Služby anebo prostřednictvím produktu anebo služby třetí strany, jejichž obsah se zobrazuje v rámci Služby, berou Uživatelé na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány v rámci Služby (tj. na Internetových stránkách a v Aplikacích) bez časového omezení.

4.2. Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky a zasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích osob (zejména do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob). Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci.

4.3. Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu či být manipulativní.

4.4. Přezdívky v diskusi nesmí být klamavé, zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.

4.5. Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.

4.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo vymazat a odstranit jakýkoli diskusní příspěvek, skupinu diskusních příspěvků nebo všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Poskytovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.

4.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může Poskytovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.

5. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

5.1. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace způsobem stanoveným na Internetové stránce nebo v Aplikaci. V takovém případě nevzniká Uživateli nárok na vrácení ani poměrné části předplatného.

5.2. Uživatel je povinen důkladně zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění Služby před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.

5.3. Uživatelé jsou povinni užívat Službu takovým způsobem, aby z jejich užití nebyli vylučováni či omezování ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití Služby, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost Služby nebo jakékoli její části.

5.4. V případě, že pro poskytování Služby jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a je povinen informovat Poskytovatele o jejich změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými Poskytovatelem. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v informaci o zpracování osobních údajů.

5.5. Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na Internetových stránkách a v Aplikacích vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto Poskytovatel výslovně umožní. V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu stanovená Poskytovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na Internetové stránky nebo do Aplikace pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích osob, nezasahuje do práv třetích osob (zejména autorské právo, právo na ochranu osobnosti, právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby), a který není urážlivý, vulgární či obscénní. Poskytovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.

5.6. Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu Internetových stránek a Aplikací ani narušovat jejich provoz (zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na Internetové stránky nebo do Aplikací).

6. OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA A LICENCE PRO POSKYTOVATELE

6.1. Materiály publikované na Internetových stránkách a v Aplikacích mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších novelizací (Autorský zákon).

6.2. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Internetových stránkách a v Aplikacích pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu Internetových stránek nebo Aplikací, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Internetových stránek nebo Aplikací či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Internetových stránek nebo Aplikací pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem anebo softwarovou ochranou.

6.3. Užití autorských děl publikovaných na Internetových stránkách nebo v Aplikacích v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Poskytovatel k takovému užití souhlas.

6.4. V případě, že Uživatel umístí na Internetové stránky nebo do Aplikace obsah v souladu s čl. 5, odst. 5 nebo pokud poskytne Poskytovateli prostřednictvím Internetových stránek nebo Aplikace obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Poskytovateli časově a územně neomezenou licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na příslušné Internetové stránce nebo v příslušné Aplikaci a uděluje Poskytovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace a využít ho veškerým možným způsobem. Poskytovatel není povinen uvádět označení autora takového obsahu. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli resp. umístit na Internetových stránkách nebo do Aplikace pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Poskytovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Poskytovateli za škodu.

7. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Tato pravidla s tím, že o takovéto změně bude publikovat na Internetových stránkách a v Aplikacích nejpozději 14 dnů před nabytím účinnosti změny.

7.2. Poskytovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Internetových stránek a Aplikací, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.

7.3. Poskytovatel provozuje Internetové stránky a Aplikace na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Poskytovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.

7.4. V případě, že Internetové stránky nebo Aplikace obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Poskytovatel za jejich funkčnost.

7.5 Tato pravidla nahrazují Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek provozovaných společností Business Media One, s.r.o. a nabývají účinnosti dne 1.5.2021.