Legislativa

Novinka v dani z nemovitosti

+ Zachytil jsem informaci, že by nově mělo být možné domluvit se s finančním úřadem na tom, že namísto klasické platební složenky mi platební údaje pro uhrazení daně z nemovitých věcí zašle úřad přímo na můj e-mail. Tento způsob zasílání údajů bych velice uvítal. Daň za nemovitosti platím hned u dvou finančních úřadů, odkud mi každoročně přicházejí dvě složenky. Již několikrát se mi ale stalo, že mi některá ze složenek přišla pozdě nebo mi dokonce nepřišla vůbec. Než jsem to začal řešit, dostal jsem se s úhradou daně do prodlení. Chtěl bych se proto zeptat, zda skutečně tento způsob zasílání údajů existuje a jak postupovat, aby mi namísto složenky byly příslušné údaje zasílány přímo na e-mail. Děkuji za informace.
Zajisté vás potěší, že tato informace je skutečně pravdivá. Finanční správa České republiky zavedla koncem roku 2016 v relativní tichosti novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí („daň z nemovitostí“) poplatníkům prostřednictvím e-mailu. Účelem této služby je nahradit poštovní složenky flexibilnější formou komunikace mezi finančním úřadem a poplatníkem – prostřednictvím e-mailové schránky.
Táto služba je určena pro ty z poplatníků, kterým je stále zasílána poštovní složenka – jde tedy o právnické osoby bez datové schránky (např. spolky, nadace a ústavy atd.)a o fyzické osoby, které dosud neplatí daň z nemovitosti přes SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva). Ostatním poplatníkům již nejsou složenky zasílány, a proto si službu nemůžou aktivovat. Pokud by tyto osoby o její zřízení služby přece jen požádaly, příslušný správce daně je pouze neformálně upozorní, že v jejich případě službu nelze zřídit.
Poplatníci mající zájem o aktivaci této služby musí vyplnit formulář nazvaný Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Formulář je dostupný na internetové stránce Finanční správy ČR (na adrese www.financnisprava.cz, sekce „daně a pojištění“), nebo je dostupný přímo na finančních úřadech v papírové podobě.
Žádost je velice prostá a její vyplnění by nemělo činit výraznější potíže. Poplatník v žádosti vyplní pouze své identifikační údaje a e-mailovou adresu, na kterou mají být příslušné údaje zasílány. Vždy je nutné ovšem vyplnit pouze jednu e-mailovou adresu. Prostřednictvím stejného formuláře je také možné požádat o změnu příslušné e-mailové adresy.
Vyplněnou žádost je následně potřebné doručit příslušnému správci daně – tedy finančnímu úřadu – u kterého daň z nemovitosti platíte. Bohužel, jako jistou mezeru vnímáme skutečnost, že pokud hradíte daň z nemovitosti u více než jednoho finančního úřadu, musíte o aktivaci této služby požádat u všech finančních úřadů zvlášť. Pokud tedy platíte daň z nemovitosti u dvou finančních úřadů a z obou chcete obdržet údaje prostřednictvím e-mailu, budete muset zaslat dvě žádosti.
Žádost musí být následně finančnímu úřadu doručena do 15. března příslušného zdaňovacího období. Pokud si tedy pospíšíte a stihnete doručit finančnímu úřadu žádost o zasílání platebních údajů nejpozději dne 15. března 2017, již tento rok Vám finanční úřad zašle příslušné údaje na e-mail.Pokud se tak nestane, finanční úřad Vám zašle ještě poštovní složenku a údaje na e-mail zašle až pro zdaňovací období roku 2018. Ovšem i kdybyste nestihli doručit žádost do 15. března a z nějakého důvodu neuhradili daň, finanční úřad vás o nedoplatku na dani bude informovat již na e-mail.
Poplatník, který se úspěšně přihlásí k zasílání údajů pro placení daně z nemovitosti prostřednictvím e-mailu, každoročně obdrží od finančního úřadu namísto složenky e-mail s přílohou, která bude obsahovat všechny potřebné údaje pro placení daně z nemovitosti. Zejména bude tento dokument obsahovat bankovní spojení a údaj o výši stanovené daně z nemovitosti, případně informaci o výši přeplatku nebo nedoplatku, pokud jej finanční úřad u poplatníka eviduje. Příznivce moderních informačních technologií jistě potěší, že by takový dokument měl obsahovat i QR kód, za pomoci kterého bude možné realizovat platbu prostřednictvím mobilních platebních aplikací nebo prostřednictvím internetového bankovnictví. Služba Vás také po marném uplynutí splatnosti daně z nemovitosti e-mailem upozorní, že jste vyměřenou daň ve stanovené lhůtě neuhradili.
Služba je bezplatná a poplatník může kdykoliv prostřednictvím formuláře požádat o její zrušení. Opět ovšem platí, že by tak měl učinit nejpozději do 15. března příslušného zdaňovacího období, za které si již nepřeje obdržet příslušný e-mail. Jestliže poplatník doručí žádost o zrušení služby později, finanční úřad mu údaje pro placení daně z nemovitosti za příslušné zdaňovací období zašle opět na e-mail. Služba dále zanikne v případě, že se právnická osoba stane držitelem datové schránky, nebo fyzická osoba zemře, či subjekt přestane být poplatníkem daně anebo si zřídí službu úhrady daně prostřednictvím SIPO.
Je ovšem nutné upozornit na skutečnost, že i v případě zasílání údajů pro hrazení daně z nemovitosti prostřednictvím e-mailu platí, že je to stále poplatník, kdo je zodpovědný za hrazení daně v zákonem stanoveném termínu (jenom pro připomenutí – daň z nemovitosti je každoročně splatná do konce května). Nebude-li poplatníkovi doručen včas e-mail s příslušnými údaji, nebo mu nebude doručen vůbec, je na poplatníkovi, aby si údaje pro hrazení daně od finančního úřadu získal. Odpovědnost tedy zůstává stejná jako v případě složenek.
Lze proto doporučit – a to bez rozdílu, zda jsou vám údaje zasílány e-mailem nebo složenkou, aby jste v případě, že vám e-mail nebo složenka nebyly doručeny ani v posledním týdnu splatnosti daně z nemovitosti, kontaktovat příslušný finanční úřad. Dle našich zkušeností tento obratem a ochotně údaje pro úhradu daně poplatníkovi poskytne.
Finanční správa si od zavedení této služby slibuje nejenom citelné snížení nákladů spojených s výběrem daně samotné, ale zajisté to sníží i počty poplatníků neklidně vyhlížejících koncem května své složenky v poštovní schránce.Ačkoli prozatím této služby využilo jenom několik tisíc lidí, lze očekávat, že jejich počet do 15. března značně naroste.
Mgr. Jiří Bárta, LL.M. advokát, partner
Mgr. Michal Fógel, advokát

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*