Legislativa

Kdy si mohu na pozemek umístit obytný přívěs?

+ Koupil jsem pozemek v zahrádkářské kolonii. Potřebuji nějaké povolení, abych na něm mohl natrvalo umístit obytný přívěs?
Vodítkem k určení toho, zda bude trvalé či dlouhodobé umístění obytného přívěsu, popř. jakéhokoliv jiného obdobného zařízení (např. stánku s občerstvením, kontejneru apod.), vyžadovat povolení ze strany stavebního úřadu, je posouzení toho, zda lze takové zařízení považovat za stavbu ve smyslu stavebního zákona. Stavební zákon definuje stavbu jako veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, účel využití a dobu trvání. Dočasnou stavbou je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Tolik definice stavby, která samozřejmě není zcela vyčerpávající. Posouzení toho, zda lze určitou věc považovat za stavbu ve smyslu stavebního zákona náleží do působnosti stavebního úřadu.
Obytný přívěs je sice sám o sobě mobilním zařízením, ale ve chvíli, kdy je trvale či dlohodobě umístěn na konkrétním pozemku, čímž vlastně mobilitu ztratí (byť je teoreticky stále mobilním zařízením, avšak pro tyto účely není využíváno) a plní funkci, kterou by jinak plnila typická stavba, bude se jednat výrobek plnící funkci stavby a jako kterákoliv jiná stavba bude také ze strany stavebního úřadu posuzován. V důsledku toho bude jako stavba podléhat posouzením a povolovacím procesům dle stavebního zákona. Nutno podotknout, že to, jestli obytný přívěs zůstane nadále přemístitelný, tedy je reálně pojízdný, má funkční kola, apod., není pro jeho posouzení jako stavby z pohledu stavebního zákona relevantní. Pro posouzení, zda bude považován za stavbu, je důležité zkoumat funkci, jakou plní, a trvalost či dlouhodobost jeho umístění na konkrétním místě. Ve prospěch této argumentace ostatně hovoří i mnohá soudní rozhodnutí.
Obytný přívěs, který bude posouzen jako výrobek plnící funkci stavby, sice nebude vyžadovat vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru ani stavebního povolení, ale bude vyžadovat povolení umístění stavby (v tomto případě postačí povolení ve formě územního souhlasu namísto územního rozhodnutí o umístění stavby). Výjimkou jsou potom případy uvedené v § 79 odst. 2 stavebního zákona, které nevyžadují ani uzemní rozhodnutí o umístění stavby, ani územní souhlas, lze je tedy realizovat a umístit na pozemku bez interakce se stavebním úřadem. V případě obytného přívěsu by se tak mohlo stát např. pokud by splňoval podmínky stanovené v § 79 odst. 2 písm. l) stavebního zákona pro stavby pro hospodaření v lesích a výkon práva myslivosti nebo podmínky dle písm. o) téhož ustanovení. Pokud tedy nebude obytný přívěs trvale umístěný na pozemku splňovat podmínky dle § 79 stavebního zákona a bude svou funkcí výrobkem plnícím funkci stavby, bude nutno obstarat pro jeho trvalé či dlouhodobé umístění na pozemku územní souhlas. To lze ostatně jen doporučit. Stavebník tak předejde sporům se stavebním úřadem a případným finančním postihům.
Mgr. Ing Pavlína Tejralová, bpv Braun Partners

6 Comments

 1. František Dolníček

  Dobrý den,
  jsme majitelé kempu v areálu jsme vybudovali inženýrské sítě, restauraci a polovinu areálu máme jako zastavitelnou plochu, dále povolení na výstavbu cca 20 chata bungalovu, vše s územním souhlasem rekreační a sportovní areál.
  Vzhledem k finanční situaci jsme se rozhodli pronajímat pozemky v zastavitelné ploše a instalovat na nich karavany a mobilheimy.
  Stavební úřad Písek s tím má však velký problém a vedoucí stavebního úřadu všechny
  mobilheimy a karavany označil za černé stavby, bez pravomocného rozhodnutí a v průběhu řízení, kdy jsme poslali dodatečné schválení k umístění.
  Nyní postupuje exekutivně obešel veškeré nájemce a oznámil, že stavby jak on tvrdí jsou černé a nemohou je tedy využívat ani ke krátkodobé rekreaci.
  Vyhrožuje peněžní pokutou a zákazem pobytu v kempu.
  Veškerým nájemcům kontroloval smluvní vztah a legitimoval je.
  Podotýkám, že veškeré ostatní úřady souhlasí s umístěním věcí na pozemku.
  Děkuji
  František Dolníček

  • Vážený pane Dolníčku,
   Váš dotaz jsem zaslal právníkům, kteří s redakcí spolupracují.
   Nyní čekám na jejich vyjádření.
   Hezký den
   Jiří Kučera

  • Vážený pane Dolníčku,
   posílám Vám odpověď od právníků.
   Hezký den
   Jiří Kučera
   Černé stavby
   v pojetí stavebního úřadu
   + Jsme majitelé kempu. V areálu jsme vybudovali inženýrské sítě, restauraci a polovinu areálu máme jako zastavitelnou plochu. Dále máme povolení na výstavbu zhruba 20 chat/bungalovů. To vše s územním souhlasem mít kemp jako rekreační a sportovní areál. Vzhledem k finanční situaci jsme se rozhodli pronajímat pozemky v zastavitelné ploše a instalovat na nich karavany a mobilheimy. Stavební úřad s tím má však velký problém a vedoucí stavebního úřadu všechny mobilheimy a karavany označil za černé stavby. A to bez pravomocného rozhodnutí a v průběhu řízení, kdy jsme poslali dodatečné schválení k umístění. Nyní postupuje exekutivně – obešel veškeré nájemce a oznámil, že stavby jsou černé a nemohou je tedy využívat ani ke krátkodobé rekreaci. Vyhrožuje peněžní pokutou a zákazem pobytu v kempu. Veškerým nájemcům kontroloval smluvní vztahy a legitimoval je. Podotýkám, že veškeré ostatní úřady s umístěním karavanů a mobilheimů na pozemku souhlasí.
   K posouzení této věci je nejprve potřeba zjistit, na jak dlouhou dobu jsou karavany na pozemcích umístěny. Jde-li o umístění karavanů na dobu v řádů týdnů a měsíců, pak bude potřeba předchozího povolení ze strany stavebního úřadu. Obytný přívěs může být v takovém případě posuzován jako výrobek plnící funkci stavby, a pak by jeho trvalejší umístění nevyžadovalo vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, ani stavebního povolení, nýbrž pouze povolení umístění stavby, případně vydání územního souhlasu.
   Pokud by však karavan byl na pozemku umístěn na krátkou dobu, v řádu několika dní, pak není potřeba žádného dalšího povolení ze strany stavebního úřadu. Nicméně upozorňujeme, že pro posouzení, zda se jedná o krátkodobé či déle trvající umístění karavanu, by měl stavební úřad postupovat vždy individuálně a vzít v potaz několik kritérií. Trvalejšímu umístění nasvědčují např. následující skutečnosti: vybetonování terasy či jiné doplňkové stavební prvky související s umístěním karavanu, sejmutí podvozku karavanu či vybudování přípojek sítí technického vybavení. Naopak skutečnosti nasvědčující krátkodobému umístění jsou: platná registrace vozidla v registru vozidel, platné povinné ručení apod. Výše uvedené platí za předpokladu, že karavan je umísťován na pozemek, na kterém je to dle určení v územním plánu povoleno.).
   Výše uvedené pak v praxi znamená, že v případě, kdy se bude jednat o pronájem pozemku např. po dobu jednoho týdne majitelům karavanu, kteří si tam svůj karavan umístí a budou ho užívat po tuto krátkou dobu pro svoji rekreaci, pak by takový pronájem a umístění nemělo podléhat schvalovacímu procesu ze strany stavebního úřadu (nechme stranou, že by doba pronájmu třeba skončila dříve, než by se stavební úřad vůbec stačil vyjádřit). Naopak, jednalo-li by se o pronájem pozemku za účelem umístění karavanů např. od jara do podzimu a následně by ubytování v jednotlivých karavanech bylo dále prodáváno koncovým zákazníkům, pak by takové umístění karavanu mělo být předem jednoznačně schváleno stavebním úřadem.
   K další části vašeho dotazu týkajícího se procesního postupu stavebního úřadu. Zahájí-li stavební úřad řízení o odstranění stavby, pak je stavebník oprávněn ve lhůtě 30 dnů od zahájení požádat o dodatečné povolení stavby. V takovém případě stavební úřad řízení o odstranění stavby přeruší a vede řízení o dodatečném povolení. Bude-li dodatečné povolení vydáno, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví a naopak nebude-li vydáno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým nařídí odstranění stavby.
   Vezměte rovněž na vědomí, že karavany, ať již jako stavba nebo jako výrobek plnící funkci stavby, lze užívat až po získání potřebných souhlasů a povolení, tudíž od zahájení řízení o odstranění stavby do doby získání dodatečného povolení by karavany neměly být užívány.
   Mgr. Jiří Bárta, LL.M., partner bpv BRAUN PARTNERS
   Mgr. Evelina Weagová, advokátní koncipientka bpv BRAUN PARTNERS

 2. Tomáš

  Pane Dolníček můžete se mi ozvat ohledně vašeho problémů?
  732 623 161
  S přátelským pozdravem
  Tomáš Vítek

 3. Eliša Somrová

  Dobrý den, mám problém, soused si v zahradě chce postavit dva karavany. Chce je pronajímat na “ Bezkempu.“ Zahrada není oplocená. Příjezd je po polní obslužné cestě a cestě vedené jako cyklotrasa. Kousek před mým domem je obecní cesta a ostatní je ta obslužná. Jak zabráním jízdě aut před domem a zřízení tohoto kempu. Zničí tím nejtišší místo široko daleko.
  Poraďte prosím.

  • Barbora Machová

   Dobrý den, mám úplně stejný problém. Soused si na orné půdě udělal v podstatě kemp pro cca 10 karavanů – také „BezKempu“. Už na to má i dotaci. Nejsou to jen karavany ale i stany. Jeho nájemníci nám chodí vykonávat své potřeby na náš pozemek. Podařilo se vám s tím něco udělat nebo jste tak bezradná jako my?

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*