Ekonomika

Exkluzivní statistiky – Propad tržeb byl v uplynulém roce znatelný i u největších firem

Mnozí makroekonomové, neznalí českých reálií, mohou jen nechápavě kroutit hlavou: Jak je možné, že v době výborného růstu HPD a velmi dobré ekonomické kondice národního hospodářství padá výkon stavebního sektoru? Taková je totiž realita v případě největších stavebních firem i výrobců stavebních hmot, materiálů či polotovarů ve srovnání výsledků jejich hospodaření v mezidobí 2015/2016. Následující exkluzivní statistiku připravila společnost Creditreform pro časopis Stavitel.
Podle dat Českého statistického úřadu klesla stavební produkce v roce 2016 meziročně reálně o 7,6 %, přičemž české HDP rostlo o 2,4 %. Oživení stavebního sektoru, které se také promítlo do tržeb a zisků velkých stavbařů v minulé analýze, tedy bylo poměrně krátké. A bohužel ani vyhlídky na letošní rok nejsou pro stavební sektor příliš růžové. V této analýze však není cílem hledat viníky neproměněných šancí, avšak srovnat základní ekonomické ukazatele těch nejúspěšnějších firem na českém stavebním trhu.
Také do letošního srovnání největších stavebních firem v ČR byly zahrnuty firmy, které v roce 2016 dosáhly tržeb alespoň 200 milionů korun. Žebříčky jsou vedeny odděleně pro firmy zabývající se zejména stavebními pracemi, a pro firmy vyrábějící stavební hmoty či polotovary.
 
Tržby klesly, zisky rostly
Za rok 2016 jsme sesbírali základní ekonomické údaje pro 156 největších stavebních firem. Tato skupina firem v minulém roce dosáhla celkových tržeb ve výši 180,9 miliard Kč. Ve srovnání s rokem 2015 jde o pokles o celých 13 %, kdy tyto firmy docílily tržeb celkem za 208 miliard Kč.  Stavební společnost však lépe hospodařily. Pokud totiž sečteme hospodářské výsledky těch firem, které zveřejnily tyto údaje ve veřejných zdrojích nebo pro účely této analýzy, zjistíme, že firmy dosáhly v minulém roce celkového zisku před zdaněním ve výši cca 4,7 mld. Kč oproti roku 2015, kdy stejná skupina firem vykázala zisk 3,6 mld. Kč. To je významná pozitivní změna a vylepšení hospodaření o celých 30 % ve srovnání 2015/2016.
Podobně jako v loňském srovnání, se počet pracovníků zaměstnaných u největších stavbařů v roce 2016 ve srovnání s předešlým rokem téměř nezměnil. Sledovaná skupina firem zaměstnávala v roce 2016 celkem 38 270 pracovníků, o rok dříve činil celkový počet zaměstnanců 38 520. Je zřejmé, že stavební firmy preferují podržení kvalitních a osvědčených pracovníků v zaměstnaneckém poměru. Růst ziskovosti i při zachování pracovních míst svědčí o finanční stabilitě velkých stavebních firem. Nová pracovní místa zřejmě budou vytvářena pouze za předpokladu významné jistoty růstu objemu zakázek.
 
Nové srovnání dle provozní efektivity
 Pro letošní rok jsme připravili novinku. A sice srovnání největších stavebních firem podle provozního výsledku hospodaření na pracovníka (zaměstnance). Konečný výsledek hospodaření může být totiž ovlivněn řadou neprovozních aktivit, jako výnosy z finančního majetku či podílů, ostatních finančních výnosů či nákladů apod. Tento ukazatel jsme nazvali provozní efektivitou a měl by informovat o tom, jak efektivní je provozní výroba na jednoho zaměstnance po odečtení všech provozních nákladů, nakoupených služeb i nákladů na pracovní sílu. Dalším doplněným ukazatelem v Tabulce č. 4 je produktivita, tedy poměr ročních tržeb k počtu zaměstnanců.
 
Výrobci v zisku, tržby však nerostly
 Výrobci stavebních hmot zůstali v loňských tržbách ve srovnání s rokem 2015 na téměř stejné úrovni. Celkové tržby největších 52 firem z tohoto oboru dosáhly hodnoty 61,9 miliard korun. V roce 2015 činily jejich tržby 62 miliard, tedy pokles byl zanedbatelný. Přestože nedošlo k nárůstu tržeb, v oblasti hospodářského výsledku největší hráči z oboru výroby stavebních hmot excelovali. Celkový zisk této skupiny vzrostl z 5,2 mld. Kč v roce 2015 o téměř 33 % na 6,9 mld. Kč v roce 2016. I přes pokles obratů se se největším výrobcům stavebních hmot podařilo zachovat maximum pracovních pozic a došlo dokonce k mírnému meziročnímu nárůstu zaměstnanosti o 0,2 %. V roce 2015 u této skupiny firem pracovalo 15 167 zaměstnanců, v loňském roce to bylo celkem 15 201 pracovníků.
 
Insolvence stavebních firem ve srovnání s jinými obory
Od vzniku Insolvenčního zákona v roce 2008 do roku 2013 jsme pozorovali každoroční strmý růst insolvenčních návrhů. Historicky nejvyšší hodnota ročního počtu insolvenčních návrhů byla zaznamenána v roce 2013, kdy se celkový počet insolvenčních návrhů zastavil na hodnotě 36.909. V dalších letech již celkové roční hodnoty klesaly. Pozitivní vývoj české ekonomiky v posledním období se odráží v poklesu insolvenčních návrhů jak u firem, tak u spotřebitelů. Pokles insolvenčních návrhů v roce 2015 proti roku 2014 činil u firem 15,7 % a u fyzických osob 7 %. V roce 2016/2015 byl pokles ještě výraznější, u firem 18,8 % a u spotřebitelů 8,4 %.
V mezioborovém srovnání z hlediska náchylnosti k insolvenci se stavebnictví pohybuje ve středu pomyslného žebříčku: v roce 2016 vykázal náchylnost 0,99 (tzn. 99 stavebních podniků na 10 000 registrovaných firem v tomto odvětví), což je oproti roku 2015 (1,23) znatelné zlepšení.
Mezi nejrizikovější obory v tomto srovnání patřil v roce 2016 stejně jako v roce 2015 papírenský průmysl, tradičně následovaný obory telekomunikace, těžba a chemický průmysl. Na přední pozice v této smutné statistice se posunuly i obory leasing, potravinářství a výroba skla a keramiky. Nejméně insolvenčních návrhů bylo, stejně jako v roce 2015, podáno na podniky ve veřejné správě a v odvětví čištění odpadních vod.
 
Krachy velkých stavebních firem
Ne všechny insolvenční návrhy končí úpadkem. Jak v minulém, tak i v letošním roce jsme zaznamenali některé insolvenční návrhy na významné stavební společnosti, které ovšem byly soudy záhy zamítnuty pro zjevnou bezdůvodnost. Tento nešvar se bohužel objevuje již od počátku platnosti insolvenčního zákona a obchodní partneři by tak měli vždy důkladně studoval důvěryhodnost podkladů, které byly přiloženy ke každému podanému insolvenčnímu návrhu.
Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh odmítnut z formálních důvodů, zastaven pro zpětvzetí či nedostatek podmínky anebo zamítnut z důvodu, že úpadek se neosvědčil. Řešení úpadku je u právnických osob možné dvěma způsoby, buď konkurzem, nebo reorganizací.
Z největších stavebních firem, které skončily v průběhu roku 2016 resp. 2017 v úpadku a dříve figurovaly v našich žebříčcích uvádíme společnost D.I.S., spol. s r.o. (IČ 46975616) s tržbami do 800 mil. Kč,  SDS EXMOST spol. s r.o. (IČ 49454501), která v roce 2015 vykázala tržby 686 mil. Kč a také firmu Barko Invest a.s. (IČ 26701294), která v roce 2012 vykazovala obraty kolem 200 mil. Kč. I přes poměrně stabilní situaci stavebního sektoru a dobrou finanční situaci velkých hráčů na stavebním trhu, proto doporučujeme sledovat detailně důležité obchodní partnery, jejichž případné finanční problémy by mohly způsobit nemalé starosti jejich dodavatelům i odběratelům.
 
 
Výpočet indexu bonity
Index bonity stanovuje Creditreform u všech svých hospodářských informací na podniky z celého světa. V tomto skóringovém modelu tvoří jednu část rizikových faktorů tzv. kvantitativní ukazatele (například roční obrat, typ právní formy, stáří společnosti nebo základní kapitál) a druhou část tvoří kvalitativní ukazatele (platební morálka, podnikatelský rozvoj aj.). Právě zkušenosti s platební morálkou firem se ukázaly jako jeden z velmi důležitých indikátorů finanční stability firmy. Pokud totiž firma platí opožděně faktury jiným dodavatelům, je většinou pouze otázkou času, kdy začnou nabírat skluz také platby pro Vaši společnost. Rizikové faktory jsou vážené podle míry vlivu na finanční stabilitu firmy na základě kalibrace a validace skóringového modelu.
 
Třídy bonity dle indexu bonity (IB) Creditreform 2017
 

Riziková třída IB od IB do Ø POD
na rizikovou třídu
1 100 139 0,25%
2 140 194 0,37%
3 195 231 0,59%
4 232 254 0,99%
5 255 273 1,72%
6 274 295 2,73%
7 296 317 4,76%
8 318 339 9,55%
9 340 379 19,21%
10 380 499 30,99%
500 600 Insolvence, úpadek

 
 
Podle rizikových tříd bonity (1 = nejlepší; 10 = nejhorší),  lze jednoznačně rozlišovat mezi kvalitními a nekvalitními zákazníky resp. obchodními úvěry a díky návaznosti indexu bonity na pravděpodobnost úpadku (POD) lze vytvářet rizikové třídy vlastních odběratelů. Rozdělení odběratelů do rizikových tříd také umožňuje včas nastavit zajištění plateb a vytváření dostatečných rezerv na nedobytné pohledávky nebo přípravu na snížení příjmů z neuskutečněných zakázek s dostatečným časovým předstihem. Zejména pro malé a střední podniky nabízí tzv. zrcadlo rizikovosti plnohodnotný nástroj, který umožňuje získat jasnou představu o kvalitě a bonitě svých zákazníků. V rámci vytvoření zrcadla rizikovosti jsou všichni zákazníci nebo i dodavatelé „prolustrováni“ z hlediska solventnosti a finanční stability a podle výsledného skóringu jsou rozděleni do rizikových tříd.
 
Služby řízení finančních rizik
Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen ve 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 180 poboček a zaměstnává 4.500 pracovníků. Klienti mají k dispozici firemní databázi s téměř 4 miliony online informací a mohou získat údaje o podniku z jakékoliv země světa.
 
Tabulková část
Největší stavební firmy a výrobci stavebních hmot podle tržeb 2016
Jako rozhodující kritérium pro srovnání velikosti firem využíváme ukazatel ročního obratu. Roční obratem rozumíme součet tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Všechny uváděné údaje jsou nekonsolidované, tudíž údaje nejsou zkresleny holdingovými parametry. Dalším důležitým údajem porovnávající velikost firem je počet zaměstnanců. Tato čísla jsou získávána buď z výročních zpráv nebo přímým dotazem u společností. Ve většině případů je uveden průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok případně stav zaměstnanců dle vlastního sdělení firmy.
Významné stavební firmy podle čistých tržeb v roce 2016

Pořadí Název IČO Počet zaměstnanců 2015 Počet zaměstnanců 2016 Tržby 2015
v CZK
Tržby 2016
v CZK
Pozn.
1 Metrostav a.s. 14915 2934 2939 18736969000 17559506000  
2 Skanska a.s. 26271303 2903 2798 11894417000 10371823000  
3 STRABAG a.s. 60838744 1887 1850 11688146000 10175218000  
4 EUROVIA CS, a.s. 45274924 1610 1647 13139041000 9022298000  
5 SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 1032 1082 4696704000 5744787000 2)
6 IMOS Brno, a.s. 25322257 685 664 5654110000 5385838000 2)
7 OHL ŽS, a.s. 46342796 1555 1462 12485672000 5301782000  
8 HOCHTIEF CZ a. s. 46678468 1091 1009 5857768000 5118434000  
9 STRABAG Rail a.s. 25429949 391 427 6407984000 4690146000  
10 PORR a.s. 43005560 608 702 4170329000 4007947000  
11 S u b t e r r a a.s. 45309612 686 663 5050808000 3172285000  
12 COLAS CZ, a.s. 26177005 770 766 4470156000 3170845000  
13 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 25253361 407 447 1746479000 3018008000 2)
14 PSJ, a.s. 25337220 390 351 4158056000 2642059000  
15 M – SILNICE a.s. 42196868 571 596 2640378000 2535590000  
16 GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. 13642464 429 453 2526461000 2429115000  
17 SMP CZ, a.s. 27195147 402 459 1881866000 2193848000  
18 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628 415 444 1936993000 2133000000 2)
19 SYNER, s.r.o. 48292516 261 278 2352749000 2125565000 2)
20 VCES a.s. 26746573 467 445 2500455000 1957491000  
21 SILNICE GROUP a.s. 62242105 174 230 916215000 1862664000  
22 BAK stavební společnost, a.s. 28402758 285 275 1940000000 1720000000 1)
23 GEOSAN STAVEBNÍ a.s. 25671464 130 135 1634841000 1500000000 1)
24 Chládek & Tintěra, a.s. 62743881 340 350 1000000000 1465930000 7)
25 BERGER BOHEMIA a. s. 45357269 299 240 1525966000 1417998000  
26 Zakládání staveb,a.s. 49241567 365 361 1564397000 1397730000  
27 GOLDBECK Bau s.r.o. 64574661 17 21 841506000 1353077000 2)
28 TENZA, a.s. 25570722 222 190 1659563000 1340572000 1)
29 KLEMENT a.s. 25016695 254 240 1500534000 1300000000 1)
30 PKS stavby a.s. 46980059 249 242 1426905000 1291967000  
31 Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 40233308 377 342 1636924000 1290000000 6)
32 POHL cz, a.s. 25606468 248 229 1022615000 1273806000 2)
33 HSF System a.s. 25903101 79 82 1769512000 1221996000  
34 EDIKT a.s. 25172328 187 198 919154000 1221558000 2)
35 UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 3902447 131 108 1220461000 1185757000 2); 3)
36 PRŮMSTAV, a.s. 25105825 210 219 1114700000 1169852000  
37 RD Rýmařov s. r. o. 18953581 430 474 826463000 1145561000  
38 Hinton, a.s. 24160008 68 81 909015000 1143013000  
39 TAKENAKA EUROPE GmbH – organizační složka 64355535 52 60 956199000 1100000000 1)
40 GJW Praha spol. s r.o. 41192869 174 176 1739818000 1085420000  
41 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 286 281 1026789000 1052603000  
42 Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, organizační složka 48683396 170 165 1013308000 1003880000  
43 BLOCK a.s. 18055168 218 220 1084281000 1000000000 1)
43 BÖGL a KRÝSL, k.s. 26374919 435 400 1323949000 1000000000 1)
45 Casta a.s. 25170058 82 97 512721000 999719000  
46 GEOSAN GROUP a.s. 28169522 115 176 220185000 999229000  
47 PS BRNO, s.r.o. 25506820 169 178 827801000 924109000 2)
48 Ridera Stavební a.s. 45192464 119 120 1037230000 900000000 1)
49 Ing. Bronislav Vala 41549007 57 67 1079603000 879549000  
50 FORTEX – AGS, a.s. 150584 256 258 918688000 831130000  
51 SIPRAL a.s. 61860433 196 200 716855000 800000000 1)
52 PSG a.s. 28302371 206 193 746761000 755747000  
53 ALGON, a.s. 28420403 143 147 716024000 743592000 2)
54 BERDYCH plus spol. s r.o. 26373611 85 100 508295000 740072000  
55 Energie – stavební a báňská a.s. 45146802 369 318 1297342000 730392000  
56 INSTALACE Praha, spol. s r.o. 45804371 227 238 1068784000 725400000  
57 TECHFLOOR s. r. o. 25350650 125 122 548076000 718650000 2)
58 MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost 46347542 167 162 1767648000 698441000  
59 PRAGIS a.s. 41194861 202 201 861998000 686830000 2)
60 STREICHER, spol. s r.o. Plzeň 14706768 244 249 580983000 648775000  
61 TERMONTA PRAHA a.s. 47116234 188 190 635455000 600000000 1)
61 KARETA s.r.o. 62360213 142 150 686000000 600000000 1)
63 Navláčil stavební firma, s.r.o. 25301144 180 200 573499000 553439000  
64 HERKUL a.s. 25004638 210 180 593411000 550000000 1)
64 MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. 25138189 85 85 915578000 550000000 1)
66 TOMI – REMONT a.s. 25508571 167 182 533760000 530814000 5)
67 PP 53, a.s. 29011299 32 32 549485000 527159000 2)
68 PSG-International a.s. 13694341 123 75 1398486000 524233000  
69 KOMFORT,a.s. 25524241 117 113 406752000 521057000  
70 Dopravní stavby Brno, s.r.o. 45474281 136 136 446296000 515920000  
71 AGILE spol. s r.o. 15030741 98 92 586350000 503350000  
72 A-Z PREZIP a.s. 25969901 74 84 386943000 503297000  
73 Podzimek a synové s.r.o. 46978194 140 135 520499000 500000000 1)
74 Dálniční stavby Praha, a.s. 40614948 146 132 608162000 491734000  
75 SITEL, spol. s r.o. 44797320 367 370 631459000 489279000  
76 SYNER VHS Vysočina, a.s. 25183052 140 106 674277000 488949000 2)
77 KONSIT a.s. 18630197 94 85 639697000 485000000  
78 Trigema Building a.s. 27653579 50 51 573772000 484515000  
79 ČNES dopravní stavby, a.s. 47781734 168 170 459900000 480000000 1)
80 TERRACON a.s. 63078848 43 44 395241000 476901000  
81 STEP, spol.s r.o. 674672 71 68 549049000 472542000  
82 JTA – Holding, spol. s r.o. 25816624 44 51 327687000 457903000  
83 Zlínstav a.s. 28315669 163 149 1360044000 454028000  
84 AZ SANACE a.s. 25033514 117 126 383017000 451643000 2)
85 SaM silnice a mosty a.s. 25018094 263 261 553760000 450000000  
85 Raeder & Falge s.r.o. 28714989 292 290 569482000 450000000  
87 VISTORIA CZ a.s. 25110977 97 63 531041000 436000000  
88 ŽSD a.s. 64511359 53 58 284859000 432186000 4)
89 CL-EVANS s.r.o. 26768607 81 72 406361000 430230000 2)
90 POZIMOS, a.s. 147389 82 74 384715000 429782000  
91 Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 60932171 188 194 552176800 429235000 8)
92 V-STAV A, spol. s r.o. 25508601 230 215 520720000 428700000  
93 AGROSTAV, akciová společnost 46904662 114 108 257164000 421924000  
94 Pozemní stavitelství Zlín a.s. 46900918 206 184 711604000 417312000 2)
95 Speciální stavby Most spol. s r.o. 41327225 157 160 485067000 414410000  
96 S.O.K. stavební, s.r.o. 25548484 197 223 315821000 408608000 6)
97 EKOSTAVBY Louny s.r.o. 10442481 145 142 370000000 401723000 2)
98 ROBSTAV stavby k.s. 27430774 150 150 400000000 400000000 1)
98 ZIPP Brno s.r.o. 49975561 68 70 583752000 400000000 1)
98 I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 60838531 136 110 461162000 400000000 1)
98 Heberger CZ s.r.o. 61508926 53 56 79056000 400000000 1)
102 STAVOS Brno, a.s. 65277911 134 130 578228000 397496000  
103 EUROGEMA CZ, a.s. 26801001 115 120 297475000 397113000  
104 SYNER Morava, a.s. 63493675 70 65 410442000 390000000 1)
105 STYLBAU, s.r.o. 25957481 92 93 329320000 388069000 2)
106 B E S s.r.o. 43792553 198 203 510388000 383815000  
107 SAT s.r.o. 49451251 63 63 452187000 376000000  
108 REKO a.s. 13690299 60 60 437186000 370000000 1)
109 PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 25342100 175 171 402931000 356498407 2)
110 Integra stavby, a.s. 25014391 55 55 335050000 350000000 1)
111 VW WACHAL a.s. 25567225 73 70 756884000 346475000  
112 STAEG Stavby, spol. s r.o. 24140520 45 40 331531000 340000000 1)
113 VAŠSTAV, s.r.o. 46964541 74 79 223357000 338737000  
114 KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. 49702190 83 87 357338000 335983000  
115 KALÁB – stavební firma, s.r.o. 49436589 52 55 348653000 330000000 1)
116 MORYS s. r. o. 42864771 84 85 315811000 320000000 1)
116 SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s. 25261282 249 245 335332000 320000000 1)
118 BAU-STAV a.s. 14705877 121 118 296180784 305668000  
119 SKR stav, s.r.o. 26961474 55 55 298715000 300000000 1)
119 SLÁDEK GROUP, a.s. 46356886 143 140 325268000 300000000 1)
119 Rovina, a.s. 64508510 130 135 326701000 300000000 1)
119 STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 64617874 129 125 396921000 300000000 1)
123 TEPLOTECHNA Ostrava a.s. 45193771 184 161 672034000 293914000  
124 Froněk, spol. s r.o. 47534630 115 126 319649000 283416000  
125 ZÜBLIN stavební společnost s ručením omezeným 43874835 18 18 154806000 281342000  
126 REKO PRAHA, a.s. 61860271 117 117 252509000 280000000 1)
127 MADOS MT s.r.o. 25297899 100 105 272477000 279575000 4)
128 AGOS stavební a.s. Pelhřimov 46679626 147 144 287479000 271922000 6)
129 EVČ s.r.o. 13582275 104 98 282821000 271345000  
130 BITUNOVA spol. s r.o. 49433601 49 50 309267000 270000000 1)
131 ZVÁNOVEC a.s. 26026279 109 109 349193000 261699000 6)
132 PS – MSI,a.s. 64507939 61 61 207750000 259684000 2)
133 ESOX, spol. s r.o. 558010 87 71 308981000 258862000 6)
134 Lesní stavby, s.r.o. 64834042 116 117 287279000 257850000  
135 ZNAKON, a.s. 26018055 89 91 366901000 257158000  
136 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 26285363 129 150 376223000 252573000  
137 bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. 25233866 120 125 265981000 250000000 1)
138 Silnice Klatovy a.s. 45357307 152 149 409456000 249146000  
139 K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. 28270452 65 65 248127000 240000000 1)
140 Dopravní a zemní stavby Teplice s.r.o. 24792870 1 3 184613000 239990000  
141 Beskydská stavební, a.s. 28618891 113 109 401095000 239205000  
142 VHS Břeclav s.r.o. 42324149 155 151 230201000 239143000 2)
143 S T A K O společnost s ručením omezeným 42228468 84 84 420084000 236991000  
144 STATING s.r.o. 25963864 45 48 214381000 233666000 2)
145 STAVMONTA spol. s r.o. 40525007 133 113 271388000 232867000  
146 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 65 74 300011000 232667000 4)
147 RAPOS, spol. s r.o. 25504487 88 80 204417000 218315000 4)
148 TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby 40523284 91 85 359564000 217115000  
149 Šilhánek a syn, a.s. 27291278 86 75 141137000 216609000 6)
150 SUAS – stavební, s.r.o. 61779539 69 70 192779000 207420000  
151 FENESTRA WIEDEN s.r.o. 44223161 53 55 310410000 204908000 2)
152 SMO a.s. 42339839 121 120 166497000 201336000  
153 Hrušecká stavební spol. s r.o. 25585142 18 20 217377000 200000000 1)
153 TAROS NOVA  s.r.o. 25866125 15 15 220147000 200000000 1)
153 KASTEN spol. s r.o. 62954890 73 70 205432000 200000000 1)
156 B R E X,  spol. s r.o. 40232549 85 84 239546000 199293000 4)
Údaje se nepodařilo získat:
STAVOKOMPLET spol.s r.o. 47052945
3V & H, s.r.o. 46992715
REMVIKO k.s. 26359324
AQUASYS spol. s r.o. 25344447
BAU plus, a.s. 25607618
Poznámky:
1) odhad nebo vlastní údaje; výkazy za 2016 nezveřejněny nebo neposkytnuty
2) údaje k 31.3.2016
3) rok 2015 jako UNISTAV a.s.
4) údaje k 30.4.2016
5) údaje k 31.5.2016
6) údaje k 30.6.2016
7) přepočtené údaje; obrat za 21 měsíců (1.7.2014 – 31.3.2016) činil Kč 2.565.377.000,00
8) 2016 = obrat k 31.3.2017; 2015 je přepočtený údaj, obrat za 15 měsíců (31.12.2014 – 31.03.2016)
činil Kč 690 221 000,-

 
 

Významní výrobci stavebních hmot podle čistých tržeb v roce 2016
Pořadí Název IČO Počet zaměstnanců 2015 Počet zaměstnanců 2016 Tržby 2015
v CZK
Tržby 2016
v CZK
Pozn.
1 AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group 14864576 1032 1050 6132255000 6169517000  
2 Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 25029673 1004 1010 5203566000 5028979000  
3 LASSELSBERGER, s.r.o. 25238078 1513 1594 4291102000 4156558000  
4 Českomoravský cement, a.s. 26209578 569 590 2915185000 3181420000 1)
5 CEMEX Czech Republic, s.r.o. 27892638 494 490 2435538000 2150000000 1)
6 ZAPA beton a.s. 25137026 485 466 2004108000 2042056000  
7 Pfeifer Holz s.r.o. 45349711 357 470 1243205000 2000000000 1)
8 GOLDBECK Prefabeton s.r.o. 49823329 375 385 1298582000 1681689000 2)
9 Českomoravský štěrk, a.s. 25502247 223 225 1594277000 1600000000 1)
10 CEMEX Cement, k.s. 15052320 186 197 1419358000 1582319000  
11 KNAUF INSULATION, spol. s r.o. 27242293 158 150 1579024000 1517748000  
12 Cement Hranice, akciová společnost 15504077 177 180 1459783000 1476383000  
13 ŽPSV a.s. 46346741 800 538 2763590000 1466867000  
14 HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 46680004 265 265 1314024000 1457035000  
15 Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 00015253 277 292 1186327000 1424711000  
16 Xella CZ, s.r.o. 64832988 270 275 1207212000 1359461000  
17 ROCKWOOL, a.s. 26165261 253 251 1313530000 1357155000  
18 P-D Refractories CZ a.s. 16343409 761 724 1291018000 1306032000  
19 BAUMIT, spol. s r.o. 48038296 237 239 1341876000 1210763000  
20 BOHEMIA ASFALT, s.r.o. 25186183 94 93 1613563000 1177424000  
21 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. 49286242 222 225 1014758000 1100000000 1)
22 Lafarge Cement, a.s. 14867494 145 145 1038241000 1050000000 1)
23 TONDACH Česká republika s.r.o. 25828584 427 435 1019672000 1029043000  
24 Českomoravský beton, a.s. 49551272 183 180 1021074000 1000000000 1)
25 CEMEX Sand, k.s. 47906201 174 185 938032000 900000000 1)
26 Technistone, a.s. 25932080 201 219 756712000 864363000  
27 FRISCHBETON s.r.o. 40743187 146 144 799721000 801815000  
28 BEST, a.s. 25201859 402 380 784205000 750000000 1)
29 Prefa Brno a.s. 46901078 325 327 773262000 732340000  
30 PRESBETON Nova, s.r.o. 47152532 249 250 721556000 720000000 1)
31 H.A.N.S. stavby, a.s. 27124355 119 120 651683000 650000000 1)
32 Beton Brož s.r.o. 26943565 217 211 732205000 625429000 1)
33 LB Cemix, s.r.o. 27994961 213 205 638897000 616812000  
34 CS-BETON s.r.o. 47287586 242 262 552112000 589067000 2)
35 BRAMAC střešní systémy spol.s r.o. 15052346 130 135 559085000 580000000 1)
36 HELUZ s.r.o. 28068262 49 46 525140000 530872000  
37 CIDEM Hranice, a.s. 14617081 127 130 483088000 520216000  
38 DITON s.r.o. 25557921 136 146 419121000 501775000 4)
39 Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. 46882324 158 159 537242000 493337000  
40 PREFA PRAHA a.s. 60192356 51 77 346595000 477215000  
41 B & BC, a. s. 64832783 167 179 384053000 419938000  
42 KM Beta a.s. 25316583 194 195 419611000 400000000 1)
43 Krkonošské vápenky Kunčice , a.s. 48173029 204 204 406668000 399255000  
44 KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o. 47972165 157 154 483684000 375557000  
45 CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. 25340905 61 64 356655000 360000000 1)
46 TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. 27777286 170 180 295329000 352394000 2)
47 CIUR a.s. 40612724 166 170 346926000 352212000 2)
48 HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. 14706776 125 127 340121000 347705000  
49 BETONBAU, s.r.o. 49614819 103 101 410583000 270538000  
50 H.A.N.S. prefa, a.s. 45148350 119 74 217929000 260980000  
51 TVARBET MORAVIA, a.s. 13690558 159 160 268774000 250000000 1)
52 FENIX s.r.o. 00535249 96 128 214493000 248728000  
Údaje se nepodařilo získat:
KÁMEN Zbraslav, a.s. 01820460
Den Braven production s.r.o. 25844997
Poznámky:
1) odhad resp. vlastní údaje; výkazy za 2016 nezveřejněny nebo neposkytnuty
2) údaje k 31.3.2016
3) údaje k 30.9.2015
4) údaje k 29.2.2016

 
 
Významné stavební firmy a výrobci stavebních hmot podle rentability tržeb
Pro srovnání rentability stavebních podniků byl vybrán ukazatel rentability tržeb (ROS). Údaje o ziskovosti byly získány z účetních výkazů, výročních zpráv nebo popřípadě přímým dotazem u stavebních společností. Tento ukazatel informuje o finanční výkonnosti či efektivitě firmy. Jde o podíl hospodářského výsledku před zdaněním a ročního obratu. Výsledná rentabilita tržeb ukazuje, kolik zisku podnik vyprodukuje na každou korunu tržeb. Ve srovnání jsou uvedeny výsledné rentability tržeb za roky 2014 a 2015, které umožní porovnat vývoj u jednotlivých firem za uplynulá dvě účetní období.
Tabulka č. 2: Významné stavební firmy podle rentability tržeb 2016

Pořadí Název IČO ROS 2015 v % ROS 2016 v %
1 Dálniční stavby Praha, a.s. 40614948 10,07 28,46
2 Froněk, spol. s r.o. 47534630 24,51 23,75
3 EKOSTAVBY Louny s.r.o. 10442481 16,03 22,26
4 SILNICE GROUP a.s. 62242105 6,12 13,67
5 Dopravní stavby Brno, s.r.o. 45474281 11,82 12,83
6 STREICHER, spol. s r.o. Plzeň 14706768 9,43 12,49
7 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 25253361 5,69 10,73
8 JTA – Holding, spol. s r.o. 25816624 8,38 10,72
9 MADOS MT s.r.o. 25297899 6,38 10,66
10 SMO a.s. 42339839 6,93 10,41
11 EUROVIA CS, a.s. 45274924 2,02 10,25
12 V-STAV A, spol. s r.o. 25508601 7,77 10,22
13 TOMI – REMONT a.s. 25508571 11,24 10,16
14 BERDYCH plus spol. s r.o. 26373611 9,77 9,58
15 S u b t e r r a a.s. 45309612 1,87 8,71
16 AGILE spol. s r.o. 15030741 2,36 8,24
17 GOLDBECK Bau s.r.o. 64574661 8,57 8,13
18 TECHFLOOR s. r. o. 25350650 5,61 7,87
19 KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. 49702190 8,53 7,80
20 Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 60932171 N/A 7,69
21 EVČ s.r.o. 13582275 4,38 7,49
22 S T A K O společnost s ručením omezeným 42228468 7,08 7,38
23 PSG a.s. 28302371 4,07 6,91
24 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 3,23 6,78
25 PKS stavby a.s. 46980059 3,30 6,65
26 GJW Praha spol. s r.o. 41192869 8,36 6,32
27 STRABAG Rail a.s. 25429949 4,90 5,95
27 ALGON, a.s. 28420403 3,86 5,95
29 PS BRNO, s.r.o. 25506820 5,74 5,86
30 SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 -1,80 5,78
31 ZÜBLIN stavební společnost s ručením omezeným 43874835 -9,14 5,61
32 M – SILNICE a.s. 42196868 4,56 5,52
33 Navláčil stavební firma, s.r.o. 25301144 4,73 5,41
34 B E S s.r.o. 43792553 8,24 5,38
35 Dopravní a zemní stavby Teplice s.r.o. 24792870 8,87 5,17
36 BERGER BOHEMIA a. s. 45357269 -1,69 5,09
37 SUAS – stavební, s.r.o. 61779539 3,89 4,73
38 Chládek & Tintěra, a.s. 62743881 N/A 4,67
39 IMOS Brno, a.s. 25322257 3,29 4,54
40 PRAGIS a.s. 41194861 2,95 4,46
41 HSF System a.s. 25903101 6,93 4,38
42 STAVOS Brno, a.s. 65277911 6,25 4,28
43 S.O.K. stavební, s.r.o. 25548484 2,97 4,09
44 STRABAG a.s. 60838744 -0,82 3,95
45 FENESTRA WIEDEN s.r.o. 44223161 4,68 3,68
46 PP 53, a.s. 29011299 2,74 3,63
47 PS – MSI,a.s. 64507939 N/A 3,61
48 GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. 13642464 1,43 3,59
49 AGOS stavební a.s. Pelhřimov 46679626 3,34 3,48
50 CL-EVANS s.r.o. 26768607 4,71 3,42
51 Pozemní stavitelství Zlín a.s. 46900918 2,84 3,40
52 EDIKT a.s. 25172328 1,50 3,36
53 Ing. Bronislav Vala 41549007 4,38 3,34
54 Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, organizační složka 48683396 3,14 3,21
55 SAT s.r.o. 49451251 8,55 3,19
56 Metrostav a.s. 14915 2,63 3,13
57 HOCHTIEF CZ a. s. 46678468 1,51 3,12
58 Casta a.s. 25170058 4,11 2,87
58 Speciální stavby Most spol. s r.o. 41327225 2,43 2,87
60 SMP CZ, a.s. 27195147 0,43 2,78
61 VHS Břeclav s.r.o. 42324149 9,51 2,61
62 ZNAKON, a.s. 26018055 11,10 2,58
63 SYNER VHS Vysočina, a.s. 25183052 3,08 2,53
64 Skanska a.s. 26271303 3,99 2,35
65 BAU-STAV a.s. 14705877 4,65 2,16
66 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 0,96 1,99
67 INSTALACE Praha, spol. s r.o. 45804371 2,22 1,96
68 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 26285363 7,31 1,92
69 STYLBAU, s.r.o. 25957481 0,62 1,87
70 TERRACON a.s. 63078848 0,24 1,75
71 EUROGEMA CZ, a.s. 26801001 2,14 1,64
72 SYNER, s.r.o. 48292516 2,71 1,58
73 POHL cz, a.s. 25606468 1,81 1,56
73 GEOSAN GROUP a.s. 28169522 0,56 1,56
75 AGROSTAV, akciová společnost 46904662 3,05 1,53
76 STEP, spol.s r.o. 674672 9,37 1,38
77 PORR a.s. 43005560 3,66 1,28
78 ŽSD a.s. 64511359 0,12 1,22
79 COLAS CZ, a.s. 26177005 3,64 1,18
80 STATING s.r.o. 25963864 1,86 1,13
81 Zakládání staveb,a.s. 49241567 3,00 1,10
82 Silnice Klatovy a.s. 45357307 13,55 0,99
83 ESOX, spol. s r.o. 558010 0,33 0,97
84 PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 25342100 0,59 0,86
85 UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 3902447 1,31 0,73
86 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628 0,87 0,72
87 RD Rýmařov s. r. o. 18953581 0,50 0,69
88 PSJ, a.s. 25337220 -6,13 0,58
89 Energie – stavební a báňská a.s. 45146802 2,88 0,54
90 Hinton, a.s. 24160008 1,52 0,35
91 RAPOS, spol. s r.o. 25504487 1,65 0,32
92 VAŠSTAV, s.r.o. 46964541 -1,10 0,28
93 Lesní stavby, s.r.o. 64834042 -0,14 0,27
94 PSG-International a.s. 13694341 -8,02 0,23
94 Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 40233308 0,22 0,23
96 Trigema Building a.s. 27653579 0,07 0,17
97 B R E X,  spol. s r.o. 40232549 -1,60 0,02
98 Beskydská stavební, a.s. 28618891 2,01 0,00
99 KOMFORT,a.s. 25524241 0,51 -3,32
100 Šilhánek a syn, a.s. 27291278 -5,73 -3,33
101 AZ SANACE a.s. 25033514 3,88 -3,77
102 VCES a.s. 26746573 1,06 -3,84
103 VW WACHAL a.s. 25567225 0,44 -7,63
104 MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost 46347542 8,34 -8,32
105 SITEL, spol. s r.o. 44797320 1,11 -8,87
106 PRŮMSTAV, a.s. 25105825 -5,41 -9,74
107 ZVÁNOVEC a.s. 26026279 0,35 -17,51
108 Zlínstav a.s. 28315669 -2,83 -21,62
109 OHL ŽS, a.s. 46342796 -5,45 -28,19

 
Významní výrobci stavebních hmot podle rentability tržeb 2016

Pořadí Název IČO ROS 2015 v % ROS 2016 v %
1 ŽPSV a.s. 46346741 11,42 114,12
2 CIDEM Hranice, a.s. 14617081 54,41 59,08
3 Cement Hranice, akciová společnost 15504077 34,68 35,50
4 CEMEX Cement, k.s. 15052320 24,23 31,59
5 Xella CZ, s.r.o. 64832988 20,37 30,41
6 Krkonošské vápenky Kunčice , a.s. 48173029 16,31 20,37
7 KNAUF INSULATION, spol. s r.o. 27242293 23,47 20,04
8 Technistone, a.s. 25932080 11,36 18,95
9 HELUZ s.r.o. 28068262 17,90 18,69
10 TONDACH Česká republika s.r.o. 25828584 15,68 15,34
11 BOHEMIA ASFALT, s.r.o. 25186183 13,78 15,02
12 LASSELSBERGER, s.r.o. 25238078 11,98 14,91
13 HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. 14706776 16,85 14,66
14 ZAPA beton a.s. 25137026 10,00 12,75
15 TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. 27777286 9,12 12,31
16 FENIX s.r.o. 00535249 9,03 11,79
17 GOLDBECK Prefabeton s.r.o. 49823329 8,26 10,13
18 Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 25029673 9,83 10,00
19 Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 00015253 4,42 9,18
20 CS-BETON s.r.o. 47287586 8,07 8,50
21 DITON s.r.o. 25557921 4,58 8,21
22 BAUMIT, spol. s r.o. 48038296 6,97 7,05
23 CIUR a.s. 40612724 3,29 4,90
24 FRISCHBETON s.r.o. 40743187 5,56 4,81
25 Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. 46882324 -3,00 4,75
26 P-D Refractories CZ a.s. 16343409 4,62 4,20
27 ROCKWOOL, a.s. 26165261 -1,80 4,12
28 AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group 14864576 11,95 4,08
29 HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 46680004 0,82 3,97
30 PREFA PRAHA a.s. 60192356 4,37 3,71
31 KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o. 47972165 9,12 2,95
32 LB Cemix, s.r.o. 27994961 1,50 2,69
33 Prefa Brno a.s. 46901078 6,56 2,10
34 B & BC, a. s. 64832783 2,82 -2,86
35 BETONBAU, s.r.o. 49614819 4,39 -2,95

 
 
Významné stavební firmy a výrobci stavebních hmot podle indexu bonity Creditreform
Dalším kritériem pro srovnání nejvýznamnějších stavebních firem a výrobců stavebních hmot je skóringové hodnocení, které společnost Creditreform používá při hodnocení solventnosti firem v Česku již od roku 1994. Tento žebříček stavebních firem a výrobců stavebních hmot obsahuje firmy s indexem do 290. Hodnoceny také nejsou ty společnosti, u nichž během roku 2016 (příp. i během 2017) došlo k významným organizačním změnám nebo mají zvláštní právní formu podnikání, jako např. státní podnik nebo organizační složka. Index bonity nezohledňuje pouze hospodářské výsledky uplynulých období, ale promítá se do něj i současná situace (např. zakázková) a vývoj a očekávání v letošním roce. Obecně se index bonity pohybuje v rozmezí od 100 (nejlepší) do 600 (firmy v úpadku). K indexu bonity je také přiřazena pravděpodobnost úpadku (POD). Tento ukazatel informuje o tom, jaká je náchylnost k úpadku dané firmy v horizontu 12 měsíců.
Významné stavební firmy podle indexu bonity Creditreform

Pořadí Název IČO Index bonity POD*    v %
1 Dopravní stavby Brno, s.r.o. 45474281 198 0,44
2 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 26285363 206 0,49
3 BITUNOVA spol. s r.o. 49433601 210 0,51
4 Integra stavby, a.s. 25014391 212 0,53
4 Froněk, spol. s r.o. 47534630 212 0,53
6 IMOS Brno, a.s. 25322257 223 0,62
7 Casta a.s. 25170058 224 0,64
8 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 228 0,68
8 SUAS – stavební, s.r.o. 61779539 228 0,68
10 SILNICE GROUP a.s. 62242105 229 0,7
11 Ing. Bronislav Vala 41549007 231 0,73
12 AGOS stavební a.s. Pelhřimov 46679626 232 0,74
13 I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 60838531 234 0,78
14 GJW Praha spol. s r.o. 41192869 235 0,79
14 Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 60932171 235 0,79
16 Speciální stavby Most spol. s r.o. 41327225 236 0,81
16 EKOSTAVBY Louny s.r.o. 10442481 236 0,81
16 STYLBAU, s.r.o. 25957481 236 0,81
19 STRABAG Rail a.s. 25429949 237 0,83
19 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 25253361 237 0,83
19 SYNER, s.r.o. 48292516 237 0,83
22 ČNES dopravní stavby, a.s. 47781734 238 0,85
22 VHS Břeclav s.r.o. 42324149 238 0,85
24 Trigema Building a.s. 27653579 239 0,87
24 SaM silnice a mosty a.s. 25018094 239 0,87
26 M – SILNICE a.s. 42196868 240 0,9
26 PS BRNO, s.r.o. 25506820 240 0,9
28 TOMI – REMONT a.s. 25508571 241 0,92
28 TERRACON a.s. 63078848 241 0,92
30 RD Rýmařov s. r. o. 18953581 242 0,95
30 AGROSTAV, akciová společnost 46904662 242 0,95
30 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 242 0,95
33 SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 243 0,97
33 HOCHTIEF CZ a. s. 46678468 243 0,97
33 HSF System a.s. 25903101 243 0,97
33 STREICHER, spol. s r.o. Plzeň 14706768 243 0,97
33 CL-EVANS s.r.o. 26768607 243 0,97
38 B E S s.r.o. 43792553 244 0,1
38 SLÁDEK GROUP, a.s. 46356886 244 0,1
38 MADOS MT s.r.o. 25297899 244 0,1
38 FENESTRA WIEDEN s.r.o. 44223161 244 0,1
42 POHL cz, a.s. 25606468 245 1,03
42 ZÜBLIN stavební společnost s ručením omezeným 43874835 245 1,03
44 ALGON, a.s. 28420403 246 1,05
44 Dálniční stavby Praha, a.s. 40614948 246 1,05
44 STAVOS Brno, a.s. 65277911 246 1,05
44 VW WACHAL a.s. 25567225 246 1,05
48 INSTALACE Praha, spol. s r.o. 45804371 247 1,08
48 Navláčil stavební firma, s.r.o. 25301144 247 1,08
48 JTA – Holding, spol. s r.o. 25816624 247 1,08
48 ŽSD a.s. 64511359 247 1,08
48 SAT s.r.o. 49451251 247 1,08
48 KALÁB – stavební firma, s.r.o. 49436589 247 1,08
54 EUROVIA CS, a.s. 45274924 249 1,15
55 S u b t e r r a a.s. 45309612 250 1,18
55 COLAS CZ, a.s. 26177005 250 1,18
55 S T A K O společnost s ručením omezeným 42228468 250 1,18
58 EDIKT a.s. 25172328 251 1,21
58 Energie – stavební a báňská a.s. 45146802 251 1,21
58 KARETA s.r.o. 62360213 251 1,21
61 SMP CZ, a.s. 27195147 252 1,24
61 Chládek & Tintěra, a.s. 62743881 252 1,24
61 BERDYCH plus spol. s r.o. 26373611 252 1,24
64 MORYS s. r. o. 42864771 253 1,28
65 PP 53, a.s. 29011299 254 1,32
65 A-Z PREZIP a.s. 25969901 254 1,32
65 KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. 49702190 254 1,32
65 STATING s.r.o. 25963864 254 1,32
69 Metrostav a.s. 14915 255 1,36
69 STRABAG a.s. 60838744 255 1,36
69 FORTEX – AGS, a.s. 150584 255 1,36
69 SIPRAL a.s. 61860433 255 1,36
69 PRAGIS a.s. 41194861 255 1,36
69 EVČ s.r.o. 13582275 255 1,36
75 Skanska a.s. 26271303 256 1,4
75 SITEL, spol. s r.o. 44797320 256 1,4
75 SYNER VHS Vysočina, a.s. 25183052 256 1,4
75 ZIPP Brno s.r.o. 49975561 256 1,4
75 Lesní stavby, s.r.o. 64834042 256 1,4
80 GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. 13642464 257 1,44
80 PKS stavby a.s. 46980059 257 1,44
80 POZIMOS, a.s. 147389 257 1,44
80 REKO a.s. 13690299 257 1,44
80 BAU-STAV a.s. 14705877 257 1,44
80 Hrušecká stavební spol. s r.o. 25585142 257 1,44
86 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628 258 1,48
86 MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. 25138189 258 1,48
86 ZNAKON, a.s. 26018055 258 1,48
89 PORR a.s. 43005560 259 1,52
89 BERGER BOHEMIA a. s. 45357269 259 1,52
91 TERMONTA PRAHA a.s. 47116234 260 1,56
91 S.O.K. stavební, s.r.o. 25548484 260 1,56
91 BAU plus, a.s. 25607618 260 1,56
94 TENZA, a.s. 25570722 261 1,6
94 MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost 46347542 261 1,6
94 PSG a.s. 28302371 261 1,6
94 HERKUL a.s. 25004638 261 1,6
94 TEPLOTECHNA Ostrava a.s. 45193771 261 1,6
99 Pozemní stavitelství Zlín a.s. 46900918 262 1,64
99 VAŠSTAV, s.r.o. 46964541 262 1,64
99 Rovina, a.s. 64508510 262 1,64
102 STEP, spol.s r.o. 674672 263 1,69
102 SKR stav, s.r.o. 26961474 263 1,69
104 TECHFLOOR s. r. o. 25350650 264 1,73
104 AGILE spol. s r.o. 15030741 264 1,73
104 PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 25342100 264 1,73
104 PS – MSI,a.s. 64507939 264 1,73
104 Silnice Klatovy a.s. 45357307 264 1,73
104 Beskydská stavební, a.s. 28618891 264 1,73
110 BAK stavební společnost, a.s. 28402758 265 1,77
110 Raeder & Falge s.r.o. 28714989 265 1,77
112 Zakládání staveb,a.s. 49241567 266 1,82
112 RAPOS, spol. s r.o. 25504487 266 1,82
114 SYNER Morava, a.s. 63493675 267 1,86
114 REKO PRAHA, a.s. 61860271 267 1,86
116 GEOSAN GROUP a.s. 28169522 268 1,91
116 KASTEN spol. s r.o. 62954890 268 1,91
118 KLEMENT a.s. 25016695 269 1,95
118 PRŮMSTAV, a.s. 25105825 269 1,95
118 Šilhánek a syn, a.s. 27291278 269 1,95
121 KONSIT a.s. 18630197 270 1,99
121 STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 64617874 270 1,99
121 ESOX, spol. s r.o. 558010 270 1,99
121 bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. 25233866 270 1,99
121 K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. 28270452 270 1,99
121 TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby 40523284 270 1,99
127 GOLDBECK Bau s.r.o. 64574661 273 2,12
128 ZVÁNOVEC a.s. 26026279 274 2,17
129 Podzimek a synové s.r.o. 46978194 275 2,21
129 STAEG Stavby, spol. s r.o. 24140520 275 2,21
131 EUROGEMA CZ, a.s. 26801001 280 2,46
132 TAROS NOVA  s.r.o. 25866125 281 2,51
133 VISTORIA CZ a.s. 25110977 282 2,56
133 SMO a.s. 42339839 282 2,56
135 Hinton, a.s. 24160008 283 2,62
135 Dopravní a zemní stavby Teplice s.r.o. 24792870 283 2,62
137 Ridera Stavební a.s. 45192464 284 2,68
138 KOMFORT,a.s. 25524241 285 2,74
139 Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 40233308 288 2,93
140 Zlínstav a.s. 28315669 290 3,08
POD =  % pravděpodobnost úpadku (0 – 100) v horizontu 12 měsíců

 
Významní výrobci stavebních hmot podle indexu bonity Creditreform

Pořadí Název IČO Index bonity POD * v %
1 CIDEM Hranice, a.s. 14617081 188 0,39
2 ŽPSV a.s. 46346741 193 0,42
3 BOHEMIA ASFALT, s.r.o. 25186183 198 0,44
4 GOLDBECK Prefabeton s.r.o. 49823329 199 0,44
5 H.A.N.S. stavby, a.s. 27124355 207 0,49
6 BAUMIT, spol. s r.o. 48038296 209 0,5
7 HELUZ s.r.o. 28068262 211 0,52
8 HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. 14706776 212 0,53
9 AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group 14864576 215 0,55
9 Cement Hranice, akciová společnost 15504077 215 0,55
11 Českomoravský štěrk, a.s. 25502247 221 0,6
11 Lafarge Cement, a.s. 14867494 221 0,6
11 Technistone, a.s. 25932080 221 0,6
14 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. 49286242 222 0,61
15 P-D Refractories CZ a.s. 16343409 224 0,64
16 FRISCHBETON s.r.o. 40743187 226 0,66
16 FENIX s.r.o. 00535249 226 0,66
18 Xella CZ, s.r.o. 64832988 228 0,68
18 Českomoravský cement, a.s. 26209578 229 0,7
18 KNAUF INSULATION, spol. s r.o. 27242293 229 0,7
21 Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 25029673 230 0,71
21 ZAPA beton a.s. 25137026 230 0,71
21 HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 46680004 230 0,71
24 Českomoravský beton, a.s. 49551272 231 0,73
25 LASSELSBERGER, s.r.o. 25238078 232 0,74
25 TONDACH Česká republika s.r.o. 25828584 232 0,74
27 CEMEX Cement, k.s. 15052320 241 0,92
27 BEST, a.s. 25201859 241 0,92
29 H.A.N.S. prefa, a.s. 45148350 242 0,95
30 PREFA PRAHA a.s. 60192356 243 0,97
30 CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. 25340905 243 0,97
32 CEMEX Sand, k.s. 47906201 244 1
33 BRAMAC střešní systémy spol.s r.o. 15052346 247 1,08
34 CS-BETON s.r.o. 47287586 249 1,15
35 Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 00015253 250 1,18
35 KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o. 47972165 250 1,18
37 ROCKWOOL, a.s. 26165261 251 1,21
37 Prefa Brno a.s. 46901078 251 1,21
39 Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. 46882324 253 1,28
40 Krkonošské vápenky Kunčice , a.s. 48173029 254 1,32
41 LB Cemix, s.r.o. 27994961 255 1,36
42 Pfeifer Holz s.r.o. 45349711 256 1,4
42 CIUR a.s. 40612724 256 1,4
44 KM Beta a.s. 25316583 262 1,64
45 TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. 27777286 264 1,73
46 Beton Brož s.r.o. 26943565 266 1,82
47 CEMEX Czech Republic, s.r.o. 27892638 268 1,91
47 BETONBAU, s.r.o. 49614819 268 1,91
49 B & BC, a. s. 64832783 272 2,08
49 TVARBET MORAVIA, a.s. 13690558 272 2,08
51 DITON s.r.o. 25557921 279 2,4
52 PRESBETON Nova, s.r.o. 47152532 281 2,51
* POD = % pravděpodobnost úpadku (0 – 100) v horizontu 12 měsíců

 
NOVINKA
Významné stavební firmy podle provozní efektivity a produktivity na zaměstnance
Stavební firmy nově srovnáváme ukazatelem, který jsme nazvali  provozní efektivita. Tu vypočítáváme jako podíl provozního výsledku hospodaření 2016 a počtu zaměstnanců (průměrný přepočtený počet zaměstnanců) za stejné období. Údaj nám říká, kolik Kč provozního zisku vytvořil během účetního období jeden zaměstnanec společnosti. Tabulka je dále doplněna o údaj produktivity firmy. Zde se jedná o poměr celkových čistých tržeb vůči počtu zaměstnanců za rok 2016. Obě hodnoty jsou vyjádřeny v Kč na 1 zaměstnance.
Stavební společnosti podle provozní efektivity a produktivity na zaměstnance 2016

Pořadí Název Produktivita
v CZK
Provozní efektivita
v CZK
1 GOLDBECK Bau s.r.o. 64574661 64 432 238,10 6 472 714,29
2 Dopravní a zemní stavby Teplice s.r.o. 24792870 79 996 666,67 3 966 333,33
3 SILNICE GROUP a.s. 62242105 8 098 539,13 1 114 152,17
4 JTA – Holding, spol. s r.o. 25816624 8 978 490,20 1 000 588,24
5 ZÜBLIN stavební společnost s ručením omezeným 43874835 15 630 111,11 887 666,67
6 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 25253361 6 751 695,75 735 789,71
7 BERDYCH plus spol. s r.o. 26373611 7 400 720,00 711 740,00
8 STRABAG Rail a.s. 25429949 10 983 948,48 695 222,48
9 PP 53, a.s. 29011299 16 473 718,75 644 687,50
10 EKOSTAVBY Louny s.r.o. 10442481 2 829 035,21 631 767,61
11 Froněk, spol. s r.o. 47534630 2 249 333,33 557 460,32
12 TECHFLOOR s. r. o. 25350650 5 890 573,77 484 852,46
13 Dopravní stavby Brno, s.r.o. 45474281 3 793 529,41 455 492,65
14 Chládek & Tintěra, a.s. 62743881 7 329 648,57 393 022,86
15 HSF System a.s. 25903101 14 902 390,24 386 353,66
16 PKS stavby a.s. 46980059 5 338 706,61 369 516,53
17 IMOS Brno, a.s. 25322257 8 111 201,81 365 111,45
18 AGILE spol. s r.o. 15030741 4 984 076,09 355 967,39
19 GJW Praha spol. s r.o. 41192869 6 167 159,09 337 829,55
20 STREICHER, spol. s r.o. Plzeň 14706768 2 605 522,09 330 755,02
21 Dálniční stavby Praha, a.s. 40614948 3 725 257,58 329 515,15
22 PS BRNO, s.r.o. 25506820 5 191 623,60 313 382,02
23 BERGER BOHEMIA a. s. 45357269 5 908 325,00 305 266,67
24 KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. 49702190 3 861 873,56 300 310,34
25 TOMI – REMONT a.s. 25508571 2 916 560,44 289 697,80
26 SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 5 309 414,97 288 828,10
27 EDIKT a.s. 25172328 6 169 484,85 287 813,13
28 MADOS MT s.r.o. 25297899 2 662 619,05 287 742,86
29 Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 60932171 3 557 840,21 274 469,07
30 ALGON, a.s. 28420403 5 058 448,98 270 333,33
31 FENESTRA WIEDEN s.r.o. 44223161 3 725 600,00 263 800,00
32 PSG a.s. 28302371 3 778 735,00 260 965,00
33 Casta a.s. 25170058 10 306 381,44 258 711,34
34 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 3 745 918,15 256 526,69
35 STRABAG a.s. 60838744 5 500 117,84 225 932,97
36 Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, organizační složka 48683396 6 084 121,21 212 509,09
37 CL-EVANS s.r.o. 26768607 5 975 416,67 209 902,78
38 M – SILNICE a.s. 42196868 4 254 345,64 207 793,62
39 TERRACON a.s. 63078848 10 838 659,09 204 886,36
40 UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 3902447 10 979 231,48 204 787,04
41 S T A K O společnost s ručením omezeným 42228468 2 821 321,43 201 809,52
42 SMO a.s. 42339839 1 677 800,00 199 733,33
43 SAT s.r.o. 49451251 5 970 015,87 194 603,17
44 HOCHTIEF CZ a. s. 46678468 5 072 778,99 181 126,86
45 PS – MSI,a.s. 64507939 4 257 114,75 177 573,77
46 SYNER, s.r.o. 48292516 7 645 917,27 173 079,14
47 Navláčil stavební firma, s.r.o. 25301144 2 767 195,00 162 620,00
48 PRAGIS a.s. 41194861 3 417 064,68 152 756,22
49 STAVOS Brno, a.s. 65277911 3 057 661,54 150 584,62
50 SUAS – stavební, s.r.o. 61779539 2 963 142,86 140 100,00
51 SYNER VHS Vysočina, a.s. 25183052 4 612 726,42 137 301,89
52 GEOSAN GROUP a.s. 28169522 5 677 437,50 137 005,68
53 ŽSD a.s. 64511359 7 451 482,76 116 793,10
54 B E S s.r.o. 43792553 1 890 714,29 112 241,38
55 Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 40233308 3 765 049,71 102 608,19
56 STEP, spol.s r.o. 674672 6 949 147,06 97 661,76
57 EVČ s.r.o. 13582275 2 768 826,53 97 040,82
58 PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 25342100 2 084 786,01 91 563,09
59 POHL cz, a.s. 25606468 5 562 471,62 88 572,05
60 ZNAKON, a.s. 26018055 2 825 912,09 85 978,02
61 S.O.K. stavební, s.r.o. 25548484 1 832 322,87 83 757,85
62 STYLBAU, s.r.o. 25957481 4 171 096,77 82 645,16
63 Skanska a.s. 26271303 3 706 870,26 79 144,03
64 Ekostavby Brno, a.s. 46974687 3 144 148,65 77 824,32
65 Pozemní stavitelství Zlín a.s. 46900918 2 268 000,00 76 353,26
66 Zakládání staveb,a.s. 49241567 3 871 828,25 73 293,63
67 EUROGEMA CZ, a.s. 26801001 3 309 275,00 72 991,67
68 EUROVIA CS, a.s. 45274924 5 478 019,43 71 735,88
69 PORR a.s. 43005560 5 709 326,21 70 254,99
70 FORTEX – AGS, a.s. 150584 3 221 434,11 69 736,43
71 Metrostav a.s. 14915 5 974 653,28 69 091,87
72 Speciální stavby Most spol. s r.o. 41327225 2 142 868,75 65 387,50
73 AGOS stavební a.s. Pelhřimov 46679626 1 888 347,22 65 368,06
74 INSTALACE Praha, spol. s r.o. 45804371 3 047 899,16 65 126,05
75 STATING s.r.o. 25963864 4 868 041,67 62 395,83
76 S u b t e r r a a.s. 45309612 4 784 743,59 60 690,80
77 Energie – stavební a báňská a.s. 45146802 2 296 830,19 59 037,74
78 Hinton, a.s. 24160008 14 111 271,60 58 679,01
79 AGROSTAV, akciová společnost 46904662 3 906 703,70 55 675,93
80 ESOX, spol. s r.o. 558010 3 645 943,66 54 352,11
81 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628 5 272 146,40 52 513,51
82 COLAS CZ, a.s. 26177005 4 139 484,33 52 178,85
83 VHS Břeclav s.r.o. 42324149 1 583 668,87 48 344,37
84 SMP CZ, a.s. 27195147 4 779 625,27 41 825,71
85 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 26285363 1 683 820,00 34 026,67
86 BAU-STAV a.s. 14705877 2 590 406,78 28 237,29
87 VAŠSTAV, s.r.o. 46964541 4 287 810,13 27 620,25
88 RD Rýmařov s. r. o. 18953581 2 416 795,36 26 280,59
89 Silnice Klatovy a.s. 45357307 1 672 120,81 25 704,70
90 Trigema Building a.s. 27653579 9 500 294,12 21 882,35
91 RAPOS, spol. s r.o. 25504487 2 728 937,50 16 300,00
92 B R E X,  spol. s r.o. 40232549 2 372 535,71 11 404,76
93 Lesní stavby, s.r.o. 64834042 2 203 846,15 11 136,75
94 Beskydská stavební, a.s. 28618891 2 194 541,28 5 440,37
95 GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. 13642464 5 362 284,77 3 421,63
96 PSJ, a.s. 25337220 7 527 233,62 -14 396,01
97 SITEL, spol. s r.o. 44797320 1 322 375,68 -113 916,22
98 AZ SANACE a.s. 25033514 3 584 468,25 -114 269,84
99 KOMFORT,a.s. 25524241 4 611 123,89 -125 000,00
100 Šilhánek a syn, a.s. 27291278 2 888 120,00 -137 053,33
101 VCES a.s. 26746573 4 398 856,18 -154 258,43
102 VW WACHAL a.s. 25567225 4 949 642,86 -350 057,14
103 MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost 46347542 4 311 364,20 -406 944,44
104 ZVÁNOVEC a.s. 26026279 2 400 908,26 -414 743,12
105 PRŮMSTAV, a.s. 25105825 5 341 789,95 -514 406,39
106 PSG-International a.s. 13694341 6 989 773,33 -572 386,67
107 Zlínstav a.s. 28315669 3 047 167,79 -635 597,32
108 OHL ŽS, a.s. 46342796 3 626 389,88 -851 633,38

 

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*