Ekonomika

BIM se těší stále většímu zájmu firem

V roce 2015 BIM neznala více jak polovina projektových společností (52 procent) a aktivně ho používala pouze jedna z deseti projektových společností (10 procent). Zatímco v roce 2017 už BIM neznala pouze desetina projektových firem (14 procent), naopak BIM aktivně využívala třetina těchto firem (30 procent). Digitalizace významně proměnila tvář řady odvětví. Ve stavebnictví je velmi diskutovanou otázkou a těší se stále většímu zájmu. Potvrzují to výzkumy analytické společnosti CEEC Research ve spolupráci se společností Graitec a Sudop Group.

Stejného trendu si můžeme všimnout i v plánovaném zavedení BIMu v rámci projektových společností. Zatímco v roce 2015 BIM neplánovaly používat více jak dvě třetiny dotázaných firem (70 procent), jeho implementaci v průběhu následujících let připravovala pětina firem (8 procent do pěti let, 10 procent do tří let a 2 procenta do jednoho roku) a jedna desetina již BIM využívala (10 procent), v roce 2017 se jednalo o čtvrtinu firem s plánem implementace BIM (5 procent do pěti let, 15 procent do tří let a 5 procent do jednoho roku) a třetina již BIM aktivně využívala (30 procent), pouze necelá polovina neplánovala BIM využívat.
„V rámci věcného záměru Stavebního zákona navrhujeme komplexní digitalizaci stavebního řízení. Tato digitalizace zahrnuje nejen zavedení podávání žádostí na interaktivních formulářích, ale zejména vznik nových digitálních úložišť. Jedná se o národní geoportál územního plánování, kde bude na jednom místě veřejně přístupná veškerá platná územně plánovací dokumentace, dále je to digitální technická mapa jako zdroj garantovaných informací o dopravní a technické infrastruktuře, a pak také úložiště dokumentací a rozhodnutí. Digitalizace, tak jak ji naše ministerstvo navrhuje, představuje pro všechny stavebníky velký přínos, a proto věřím, že náš návrh najde podporu. Předpokládám, že podat žádost a vyřídit Stavební povolení on-line bude možné od začátku účinnosti nového stavebního zákona. Naší snahou je, aby platil od roku 2021,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Zdeněk Baroch, oddělení provozní správy a majetku, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje digitalizaci vítá: „Pracuji ve stavebnictví více jak 30 let (posledních 10 let na oddělení provozním a správy majetku HZS) a proto vítám jakékoli zjednodušení, zpřehlednění a zefektivnění činnosti, vážící se k přípravě a průběhu investiční výstavby. Věřím, že český digitální nástroj pro správu a údržbu, bude-li jednoduše, správně a cíleně využíván, může přinést úspory. Úspory finanční i časové.“
BIM je stále oblíbenější i mezi zadavateli stavebních zakázek. V roce 2015 si přála zpracování projektové nebo předávací dokumentace v BIM pouze desetina zákazníků (10 procent), v roce 2017 to byla už čtvrtina (26 procent). Je zřejmé, že BIM má mnoho přínosů jak pro stavební firmy, tak pro zákazníka. V letošním roce devět z deseti veřejných investorů tvrdí, že vhodnou aplikací BIM lze snížit náklady v průběhu realizace, správy a údržby stavby (49 procent souhlasí zcela, 38 procent pouze částečně), proti tomuto tvrzení je pouze desetina dotázaných (13 procent).
S tím souhlasí Jaroslav Šinka, vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí, Městský úřad Cheb: „Digitalizace celého procesu vzniku stavby, od návrhu přes jeho realizaci až po následné užívání, je předpokladem pro zefektivnění stavebnictví. S největší pravděpodobností by alespoň částečnou digitalizací jak procesu přípravy, tak i povolování stavby, mohlo dojít ke zkrácení potřebných lhůt pro povolení stavby jako takové, ale i k celkovému zpřehlednění situace ve vztahu k okolí a vazbám na okolí, což by bylo přínosem při povolování staveb.“

František Benč, ředitel společnosti IBR Consulting, s.r.o. dodává: „V současné době je digitalizace v oblasti stavebnictví na velmi nízké úrovni. Projektová dokumentace a téměř veškeré schválené dokumenty vznikající při realizaci stavby jsou předávány v papírové podobě. V první řadě je nutné definovat rozsah požadovaných elektronických dat a určit formáty pro jejich předávání, následně je možné řešit jejich sdílení ve společném datovém prostředí.“

Dvě třetiny (66 procent) dotázaných veřejných investorů se shodují na tom, že by se k BIM mělo přistupovat koncepčně, tedy aby platila jednotná pravidla napříč celým stavebním trhem, pro individuální řešení na základě zhotovitele a zadavatele se vyjádřila více jak desetina (14 procent) a za rozhodující toto nepovažuje téměř pětina (17 procent).
„V průběhu let se povědomí o BIMu a jeho využití v celém životním cyklu budovy stále zvyšuje. I přes to jsme na začátku cesty, kdy je potřeba spolupráce privátního sektoru a veřejného sektoru při tvorbě jednotných standardů. Výsledek bude mít velice výrazný dopad na celé české stavebnictví a jeho další budoucnost, jedná se o revoluci v přípravě, výstavbě a správě staveb.“ Uvádí Roman Voráč, manažer technického rozvoje SUDOP GROUP a.s.
Toto se promítá i do preferovaného způsobu zavedení BIM v rámci organizace, kdy více jak tři čtvrtiny (77 procent) veřejných investorů uvedly, že upřednostňují počkat si na vytvoření standardu státem, následně jej aplikovat na pilotních projektech a nechat na státu vyhodnocení efektu této standardizace, pouze jeden veřejný investor z deseti (12 procent) je pro vytvoření vlastních standardů a strategií, následnou aplikaci na pilotní projekty a úpravu standardů podle vyhodnocení.
„Klademe velký důraz na realizaci pilotních projektů ve všech fázích přípravy a realizace, které umožní investorům, projektantům, zhotovitelům či správcům vše vyzkoušet a otestovat před rokem 2022, kdy u nadlimitních zakázek bude nutno novým způsobem stavby připravovat a zadávat. Co je chválihodné, že SŽDC a ŘSD již mají každý vytipováno cca 10 pilotních projektů a my věříme v brzké spuštění. Kraje a obce mají zájem též se učit, nemají peníze a proto ve spolupráci s MMR hledáme dotační tituly.“ Sděluje Pavel Havlíček, generální ředitel SUDOP GROUP a.s.
Zájem firem o BIM potvrzuje i jejich zájem o vzdělávání v této otázce, kdy by více jak dvě třetiny (69 procent) uvítaly uspořádání semináře na toto téma v rámci své organizace, pouze jedna třetina (31 procent) by tuto možnost nevyužila.
Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI): „Digitalizace ve stavebnictví je nezadržitelná a přinese velké benefity, ale abychom je byli schopni využít, musíme začít uvažovat nově. BIM spojuje projektovou přípravu a výstavbu se správou, údržbou a provozem. BIM je investice, která se vyplatí, pokud bude správně nastavena a využita od úplného počátku. Proto ARI nabízí know-how svých členů prostřednictvím metodických a vzorových matriálů, které budou veřejně dostupné a využitelné pro správné zahájení pilotních projektů podle současné dobré praxe. Budou to živé dokumenty aktualizované podle nových zkušeností a poznatků.“

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*