Štítek: stavební úřad

Legislativa

Využití institutu zkušebního provozu stavby

Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) obsahuje už spoustu let institut zkušebního provozu. V aktuálně platném a účinném znění stavebního zákona je zkušební provoz upraven v § 124. Dle definice obsažené v zákoně se zkušebním provozem stavby ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentace či projektové dokumentace. Zkušební provoz stavební úřad povolí na odůvodněnou žádost stavebníka nebo nařídí […]

Legislativa

Změna účelu užívání stavby

Jaké jsou možné důsledky užívání stavby v rozporu se zkolaudovaným účelem? Jakým způsobem dosáhnu změny účelu užívání? Kolaudačním souhlasem či rozhodnutím stavební úřad povolí užívání stavby ke konkrétnímu účelu. V případě staveb, které nepodléhají kolaudaci, je účel užívání stanoven v oznámení o užívání stavby (u staveb dokončených před novelou stavebního zákona z r. 2017) nebo již přímo v povolení stavby (tj. při souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru, stavebním povolení, […]